Pedagogický profil

Ústav strojírenské technologie je vědecko-pedagogickým pracovištěm, které zajišťuje komplexní rozvoj oboru strojírenská technologie ve všech druzích tradičních výrobních technologií. Garantuje odbornou náplň bakalářského studijního programu Strojírenská technologie, magisterských studijních programů Strojírenská technologie, Slévárenská technologie, Strojírenská technologie a průmyslový management, Výrobní technologie a průmyslový management (studium je zajišťováno ve spolupráci s Fakultou podnikatelskou VUT v Brně) a doktorského studijního programu Strojírenská technologie v prezenční, kombinované a distanční formě studia.

Pedagogický proces připravuje absolventy pro odbornou, řídicí a tvůrčí činnost ve všech oblastech výroby v technologii obrábění, tváření, svařování, povrchových úprav a slévárenství s možností uplatnění v moderní průmyslové sféře i v nevýrobních oblastech, jako jsou služby, obchod, poradenská a expertní činnost. Ve výuce se věnuje velká pozornost způsobům využití výpočetní techniky a simulačních programů. Při konstrukci součástí a v přípravě výroby se využívají metody Rapid Prototyping. Studenti se učí pracovat s cizojazyčnou literaturou a získají znalosti anglické strojírenské terminologie.

Studium bývá pravidelně doplněno absolvováním exkurzí a studijních pobytů v tuzemských i zahraničních podnicích, univerzitách a výzkumných ústavech.

Studium garantované ústavem