Odbor technologie tváření kovů a plastů

 

Materiály a jejich svařitelnost - přehled témat k SZZ

 
 1. Výroba ocelí, označování ocelí dle ČSN a EN. Základní, doprovodné a legující prvky v ocelích

 2. Diagram železo - karbid železa, rozdělení ocelí. Diagramy ARA a IRA. Použití ARA diagramu při určování svařitelnosti ocelí

 3. Tepelné zpracování základního materiálu a svarových spojů, zařízení, měření a průběhové diagramy

 4. Struktura svaru, krystalizace svarového kovu, tepelně ovlivněná oblast základního materiálu

 5. Svařitelnost uhlíkových ocelí, vliv prvků na svařitelnost, svařitelnost ocelí s vysokým obsahem uhlíku, účel předehřevu a dohřevu při svařování,  vysvětlení pojmu ekvivalentního uhlíku

 6. Svařitelnost jemnozrných ocelí, princip zjemňování zrn, problémy. Svařitelnost termodynamicky zpracovaných ocelí a vysokopevných ocelí

 7. Horké a studené trhliny, příčiny, zkoušky, prevence. Lamelární a žíhací trhliny, mechanismus jejich vzniku

 8. Svařitelnost nízkolegovaných žárupevných ocelí, odolnost proti tečení, ocelí pro nízké teploty

 9. Svařitelnost vysokolegovaných ocelí martenzitických a duplexních, WRC diagram. Svařitelnost austenitických a feritických vysokolegovaných ocelí Schaefflerův a De Longův diagram

 10. Technologie svařování litiny, přídavné materiály pro svařování

 11. Svařování mědi a jejich slitin. Hliník a jeho slitiny, přehled, použití, svařitelnost, použitelné svařovací procesy, přídavné materiály

   + důkladná znalost problematiky diplomové práce

Literatura:

 1. KOLEKTIV AUTORŮ. Materiály a jejich svařitelnost, ISBN 80-85771-85-3, CWS- ANB Praha, ZEROSS, Ostrava 1/2001

 2. PTÁČEK, L. a kol.: Nauka o materiálu I. Ak. nakl. CERM, Brno 2001

 3. PTÁČEK, L. a kol.: Nauka o materiálu II. Ak. nakl. CERM, Brno 1999

Zpracoval: Ing. Jaroslav Kubíček