Odbor technologie tváření kovů a plastů

   

 

Základní informace

Úvod

Historie odboru

Pracoviště a vybavení

Uplatnění absolventů

Studium

Informace o studiu

Rozvrhy

Studijní opory

Podklady pro cvičení

Skripta ke stažení

Témata DP a BP

Pokyny a vzory k DP a BP

Studium v zahraničí

Výuka v angličtině

Personální složení

Zaměstnanci

Doktorandi

Věda a výzkum

Řešené granty

Publikace

Akce, konference

Konference

Akce, exkurze

Kurzy, semináře

Fotogalerie

Ostatní

Aktuálně

Kde nás najdete

Kniha návštěv

Rozcestník

 

Pokyny a vzory k DP a BP

Základní pokyny a vzory diplomových a bakalářských prací najdete v informačním systému VUT STUDIS pod Vaším osobním  VUT loginem (osobním číslem) a VUT heslem.

V dalších případech využijte vzory z této stránky nebo uposlechněte pokynů vedoucího práce.


Pokyny k vypracování:

 • Text práce se edituje včetně vztahů počítačem a tiskne se na bílém papíře obvyklé gramáže (80-100 g/m2); dle pokynů vedoucího práce buď s rámečkem nebo bez rámečku

 • Použije se jednoduché řádkování, písmo 12 pt (kromě nadpisů) a oboustranný tisk, pokud není zvláštní důvod pro tisk jednostranný

 • Rozměry tiskové oblasti na stránce jsou 16 cm x 25 cm

 • Obrázky tvoří součást tištěného textu; rozsáhlá obrazová dokumentace (rysy, rozsáhlá fotodokumentace) je umístěna v příloze.

 • Doporučené číslování stran je dole, uprostřed stránky


Náležitosti a uspořádání textové části VŠKP je určeno v tomto pořadí:

Desky (obdržíte, když ve Studisu vyplníte všechny náležitosti u Vaší práce; systém je vygeneruje)

Titulní list (obdržíte, když ve Studisu vyplníte všechny náležitosti u Vaší práce; systém ho vygeneruje)

Zadání

Abstrakt v českém a anglickém jazyce, klíčová slova v českém a anglickém jazyce

Bibliografická citace VŠKP dle ČSN ISO 690

Čestné prohlášení

Poděkování

Obsah

Úvod

Vlastní text práce

Seznam použitých zdrojů (generátor-www.citace.com; generátor-citacePRO);

(zdroje by měly být za posledních 5÷10 let, studijní opory a skripta patří "jen" mezi pomocnou studijní literaturu)

Seznam použitých symbolů a zkratek

Seznam příloh

Přílohy

Prohlášení o shodě elektronické a papírové verze volně vložte do vyvázané práce!!!


Odevzdání:

 • Dva výtisky VŠKP v listinné formě (originál + kopie; profesní bakaláři a NMS v pevné vazbě; obecní bakaláři dle pokynů vedoucího - pevná, termo atd.). !!!Kroužková vazba není povolena!!!

  - popis čelní strany desek: viz. Studis

  - popis hřbetu desek: Příjmení a Jméno (dole), rok obhajoby (nahoře)

  - kopii VŠKP Vám po obhajobě vrátíme

 • 1x elektronická verze na CD-ROM, je součástí listinné verze a je umístěna na vnitřní straně desek originálu VŠKP v papírové či fóliové pošetce; pokud je součástí práce počítačový program, musí být CD-ROM i s tímto programem umístěn v každém výtisku!

  - popis CD (fixou): Příjmení a Jméno, ID, Název práce, BP nebo DP, rok obhajoby; - obal - pošetka

  - práce ve formátu PDF v jednom uceleném souboru (max.10 MB)

  název souboru na CD: rok obhajoby_DP nebo BP_Příjmení a Jméno_ID

  např. 2008_BP_Kaderabek_Jiri_12345.pdf  *(!!!bez diakritiky!!!)

  - přílohy ve formátu ZIP (DWG, JPG, TIF) v jednom uceleném souboru (max.15 MB)

  název souboru na CD: rok obhajoby_DP nebo BP_Příjmení a Jméno_ID__prilohy

  např. 2008_BP_Kaderabek_Jiri_12345__prilohy.zip *(!!!bez diakritiky!!!)

 • 1x prohlášení o shodě elektronické a papírové verze

Pozn.:
Pokud ve Studisu vyplníte všechny náležitosti u Vaší práce (anotace, klíčová slova v češtině a angličtině + název hlavního souboru v elektronické verzi, tak se Vám zobrazí, jak má vypadat titulní strana a vazba.

Prohlášení o shodě elektronické a papírové verze obdržíte po elektronickém odevzdání práce a odsouhlasení údajů

Prohlášení o shodě elektronické a papírové verze volně vložte do vyvázané práce!!!


Ke stažení


Přehled okruhů témat ke státním závěrečným zkouškám (SZZ)

Nauka o materiálu

Technologie svařování a zařízení

Materiály a jejich svařitelnost


Přihlášení do systému STUDIS