Odbor technologie tváření kovů a plastů

   

 

Základní informace

Úvod

Historie odboru

Pracoviště a vybavení

Uplatnění absolventů

Studium

Informace o studiu

Rozvrhy

Studijní opory

Podklady pro cvičení

Skripta ke stažení

Témata DP a BP

Pokyny a vzory k DP a BP

Studium v zahraničí

Výuka v angličtině

Personální složení

Zaměstnanci

Doktorandi

Věda a výzkum

Řešené granty

Publikace

Akce, konference

Konference

Akce, exkurze

Kurzy, semináře

Fotogalerie

Ostatní

Aktuálně

Kde nás najdete

Kniha návštěv

Rozcestník

 

Informace o studiu

Cílem výuky studijních předmětů, zajišťovaných odborem technologie svařování je snaha poskytnout studentům v obou studijních formách základní informace z oblasti  technologie svařování a příbuzných procesů. Nosné předměty  jsou rozděleny na několik základních oblastí, které přes různorodost jednotlivých technologií tvoří systém, který má konstruktér a technolog k dispozici pro optimální řešení úkolů v oboru teorie a technologie svařování, pájení , renovací, lepení a   povrchového inženýrství.

Pro hlubší pochopení souvislostí při výrobě svařenců jsou vysvětleny technologické i legislativní zásady pro výrobu svařované konstrukce a normy platné pro zajištění kvality výroby v podmínkách EU. Pro názorný příklad jsou připraveny technologické postupy svařování – WPS.

 Absolvent může vypracovat svařovací postupy při aplikacích běžných i speciálních metod svařování. Navrhuje detaily svařovaných konstrukcí s ohledem na svařitelnost použitého základního materiálu. Vyzná se v rozdílech mezi běžnými technologiemi svařování a technologiemi speciálními. Bude mu zřejmý význam a použití  evropských norem  pro výrobu svařovaných konstrukcí. Je připraven pro absolvování kursů vyššího svářečského personálu.

Výuka technologie svařování je velmi úzce spjata s technologií tváření kovů a během studia si posluchač osvojí rovněž základní  návyky aplikace PC v technologii výroby a konstrukci a získá znalosti z přípravy, provádění a vyhodnocování experimentů a modelování materiálových toků včetně simulace.

V rámci nepovinných předmětů má možnosti rozšiřování svých jazykových znalostí a v dalších volitelných předmětech může získat též základní znalosti managementu a marketingu, podnikání, znalosti o daňovém systému, ekologii a technice prostředí, neboť důležitým cílem výuky je rovněž snaha, aby v průběhu studia absolvent oboru získal základní předpoklady pro jednání s lidmi, řízení a taktéž všechny nezbytné informace a zásady pro vedení pracovních kolektivů.


Přehled předmětů, které odbor zajišťuje:

Zimní semestr

HRP

Renovace a povrchové úpravy Recovery and Surface Treatment Ing. Jaroslav Kubíček

ETV

Technologie svařování Technology of Welding Ing. Jaroslav Kubíček

HTZ

Technologie zpracování plastů Plastics Processing Technology Ing. Bohumil Kandus

HS1

Teorie a technologie svařování Welding Theory and Technology Ing. Jaroslav Kubíček

WT2

Vybrané statě ze strojírenské technologie II Selected Chapters from Manufacturing Technology II Ing. Jaroslav Kubíček

Letní semestr

HPU

Renovace a povrchové úpravy Recovery and Surface Treatment Ing. Jaroslav Kubíček

HSV

Speciální technologie svařování Special Welding Technology Ing. Jaroslav Kubíček

FSM

Svařitelnost materiálu Weldability of Material Ing. Jaroslav Kubíček

HTP

Technologie zpracování plastů Plastics Processing Technology Ing. Bohumil Kandus

HS2

Teorie a technologie svařování Welding Theory and Technology Ing. Jaroslav Kubíček