Odbor technologie tváření kovů a plastů

 

Publikační činnost odboru za rok 2003

 1. DOUBRAVSKÝ K.- JANÍČEK L.- MAROŠ B.: Analýza tvářecích operací tepelně nezpracovaných šroubů M10. Analysis of Forming Operations of Bolts M10 by Cold Forming. Sborník z mezinárodní konference TECHNOLÓGIA´03, StjF TU Bratislava, ISBN 80- 227- 1935-8

 2. DVOŘÁK, M. : Progresivní a ekologické metody  čištění povrchů v průmyslové  praxi.  Technický týdeník, vyd..Bertelsmann Springer cz s.r.o., Praha 2003, roč.510, č. 5, ISSN 0040-1064, s. 13.

 3. DVOŘÁK,M.- KADLEC,J. : Vlastnosti tenkých ocelových plechů s povlakem Sn  ve vztahu k jejich chování v procesu tažení. TECHNOLÓGIA 2003, 9.- 10.9. Bratislava,  ISBN 80-227-1935-8. Sborník angl.anotací a texty přednášek na CD,s.116, 154 s.

 4. DVOŘÁK,M. : Optimalizace parametrů výlisků  z povlakovaného plechu. In. : Optimalizace výroby plechových dílů.Česko-německá konference. ISBN 80-239-17684. Sborník přednášek a  CD, Praha 16.-17.října 2003, s. 54- 59, 155 s.

 5. DVOŘÁK,M.- ZIMOLOVÁ,M. : Tažení plechu s povlakem cínu.Technik č. 2003 č. 11, s 8-9

 6. DVOŘÁK,M.-GAJDOŠ,F.-NOVOTNÝ,K. : Technologie tváření. Plošné  a objemové tváření.  Skriptum VUT Brno, Nakladatelství CERM s.r.o.,Brno 2003,169s

 7. DVOŘÁK, M.-ŽÁK, L.- MATUŠKOVÁ, J. Výzkum interakce povlaku Sn, aplikovaného na kovový základ v procesu tažení Výzkumný záměr MSM 262100003: Rozvoj progresivních vysoce přesných strojírenských technologií. Závěrečná výzkumná zpráva. FSI VUT v Brně, 2003, 30 s.

 8. FOREJT,M.-PERNICA,Z.-KRÁSNY, D. : Využití dynamických modelů ocelí  v simulačním software pro tváření. Application of dynamic models of steels in simulation software for metal forming. In METAL 2003 Hradec nad Moravicí. Proceedings of the 12th International Metalurgical & Materials Conference, Symposium B. 1st ed. Ostrava,  TANGER, TU-VŠB  and CSNMT, Ostrava, May 20 - 22. 2003. Volume 1. p 92/1-92/5. CD ROM, ISBN 80-85988-82-8.

 9. FOREJT, M.- JOPEK,M.- PERNICA, Z.- KRÁSNY, D. : Zjišťování rázových sil     a napětí při  Taylorově testu. (Measurement of deformatio forces and stresses during the Taylor Anvil Test). Proceedings of the 8th  International Conference TECHNOLOGY 2003. Slovak University of Technology in Bratislava. 1st ed. September 9-10. 2003. Vol.1. p 118-1 - 118-4. CD ROM, ISBN 80-227-1935-8.

 10. FOREJT, M.- JOPEK,M. : Modeling of Taylor anvil test. Proceedings of the 11th  International Conference  CO-MAT-TECH 2003. Slovak University of Technology in Bratislava Faculty of Material Science and Technology in Trnava. 1st ed. October 16-17. 2003. p 89-1-89-4 CD ROM ISBN 80227-1949-8

 11. FOREJT, M.- POKORNÝ, J. : Poznatky z technologie objemového tváření chromové oceli na víceoperačním automatu. In Metody oceny struktury oraz wlasnośti materialów i wyrobów 2003. Proceedings of the "XVIII. Miedzynarodove sympozjum"at Hotel ŽĎAS Svratka, September 25-27 2003. Volume 1. Mechanika 2003 - Zeszyty naukove Politechniky Opolskiej, Nr.290, zesyt 76, s.154-156 ISSN 1429-6055.

 12. FOREJT, M., : Využití dynamických modelů ocelí v programech pro objemové tváření. Kovárenství. 2003, Vol 2003. No 22,  p. 28-35. ISSN 1213-9289

 13. FOREJT, M.- PERNICA, Z.- KRÁSNY, D.- KREJČÍ, L.- KREJČOVÁ, J., ŔÍHÁČEK, V. : Tvorba databáze materiálových modelů k predikci chování materiálů v tvářecím procesu, část A. Výzkumný záměr MSM 262100003: Rozvoj progresivních vysocepřesných strojírenských technologií. Závěrečná výzkumná zpráva. FSI VUT v Brně, 2003, 23 s

 14. FOREJT, M. a kol.: Technologické projekty. Videofilm -jako metodická podpora projektování studentů při projektování v oboru "Strojírenská technologie" specializace tváření, svařování. Určeno pro MS-Magisterský studijní program "Strojní inženýrství" a pro BS-Bakalářský studijní program "Strojírenství" na VUT Brno, Fakultě strojního inženýrství. Televize K2, 2003.

 15. FOREJT, M.: Oborový projekt 2. [online]. Studijní opory- sylabus pro podporu samostudia  při projektování v oboru 23-07-8 "Strojírenská technologie" specializace tváření, svařování. Určeno pro MS-Magisterský studijní program 23-01-T Strojní inženýrství na VUT Brno, Fakultě strojního inženýrství. MS, 2003,  94 s. Dostupné na World Wide Web: http://www.fme.vutbr.cz/opory

 16. FOREJT, M.- HUMÁR, A.- PÍŠKA, M.- JANÍČEK, L.: Experimentální metody [online]. Studijní opory- sylabus pro podporu samostudia v oboru 23-07-8 "Strojírenská technologie" specializace obrábění, tváření, svařování a management. Určeno pro Magisterský studijní program 23-01-T Strojní inženýrství na VUT Brno, Fakultě strojního inženýrství. MS, 2003,  83 s. Dostupné na World Wide Web: http://www.fme.vutbr.cz/opory

 17. JANÍČEK,.- MAROŠ, B.- PETRUŠKA, J. Tvorba databáze materiálových modelů k predikci chování materiálů v tvářecím procesu, část B. Výzkumný záměr MSM 262100003: Rozvoj progresivních vysoce přesných strojírenských technologií. Závěrečná výzkumná zpráva. FSI VUT v Brně, 2003, 11 s.

 18. KADLEC,J.- DVOŘÁK,M. : Vliv vzdušné oxidace na vlastnosti tenkých ocelových plechů s povlakem Sn. Sborník přednášek „Materiály a technologie ve výrobě speciální techniky“ In VII. Odborný seminář materiály a technologie ve výrobě speciální techniky, IDET, Brno 2003, s. 89-92.

 19. KOPŘIVA,M.: Počítačová podpora technologie - specifické  činnosti  v simulačním software.  Studijní opora , sylabus pro podporu studia předmětu „Počítačová podpora technologie“ . Určeno pro Magisterský studijní program  „Strojní inženýrství“ a Bakalářský program „Strojírenství“ na VUT Brno FSI. Dostupné na World Wide Web: http://www.fme.vutbr.cz/opory

 20. KOPŘIVA,M.: Počítačová podpora technologie - činnosti  v postrocessingu  simulačních software  s ukázkami. Studijní opora , sylabus pro podporu studia předmětu „Počítačová podpora technologie“ . Je určen pro Magisterský studijní program  „Strojní inženýrství“ a Bakalářský program „Strojírenství“ na VUT Brno FSI. Dostupné na World Wide Web: http://www.fme.vutbr.cz/opory

 21. KRÁSNY,D.- PERNICA,Z.: The influence of the specimen dimension over the process of the response functions by using the Hopkinson pressure bar test. Proceedings of the 4th  International Conference of PhD students. University of Miskolc. 1st ed. August 11-17. 2003. Vol.1. p 323-328. ISBN 963-661-591-8

 22. KRÁSNY,D.- PERNICA,Z.: Vliv rozměru vzorku na průběh odezvových funkcí  u metody Hopkinsonovy měrné dělené tyče. (The influence of the specimen dimension over the process of the response functions by using the Hopkinson pressure bar test). Proceedings of the 8th  International Conference TECHNOLOGY 2003. Slovak University of Technology in Bratislava.    1st ed. September 9-10. 2003. Vol.1. p 127-1 - 127-4. CD ROM, ISBN 80-227-1935-8.

 23. NOVOTNÝ, K.- KOPřiva, M. : Počítačová  simulace v zápustkovém  kování. Kovárenství, č. 22, červen 2003, Svaz kováren ČR, ISSN 1213-9289,s. 3 - 6

 24. NOVOTNÝ, K., KOPřiva, M.: Činnost odboru tváření  kovů  na  FSI VUT BRNO.  Kovárenství

 25. NOVOTNÝ, K., KOPřiva, M.: Simulace objemového tváření za tepla mosazného výkovku kroužku. M+M

 26. NOVOTNÝ, K., RUMÍŠEK, P., KOPŘIVA, M. Zvýšení přesnosti výrobků, zhotovených tvářením, pomocí počítačového modelování a simulace. Výzkumný záměr MSM 262100003: Rozvoj progresivních vysoce přesných strojírenských technologií. Závěrečná výzkumná zpráva. FSI VUT v Brně, 2003, 59 s.

 27. PETRUŠKA J, ŠUTA J, JANÍČEK L: Computationally- experimental analysis of ductile fracture criteria in cold forming. Zeszyty naukowe katedry mechaniky stosowanej- No.22- Modelling and optimization of physical systems, Politechnika Ślaska, Glivice 2003, ISBN 83-917224-4-9, 5,6/2003

 28. PETRUŠKA,J.-JANÍČEK,L. : On the evaluation of strain inhomogeneity by hardnes measurement of formed products. Journal of Material Processing Technology 143-144 (2003), pp 300-305, Elsevier Science B.V.

 29. PODANÝ, K.: Vliv tažné mezery při výrobě součástí metodou hlubokého tažení. Influence of Draw Clearance in the Production of Components by the Method of Deep Drawing Sborník z mezinárodní konference TECHNOLÓGIA´03, StjF TU Bratislava, p.133, ISBN 80- 227- 1935-8

 30. PODANÝ,K.-ŠMEHLÍKOVÁ,E. :  Vyhodnocení mezního stavu napjatosti v místě krčku při tahovém zatížení. In : Optimalizace výroby plechových dílů. J.Suchánek. Proceedings of the Optimalizace výroby plechových dílů, 1st ed. Praha, EDUKA, October 16-17, 2003. p 86-93. ISBN 80-239-1768-4

 31. PODANÝ,K. : Analýza mezního stavu napjatosti při tahové zkoušce. In : Juniormat ´03 Brno. P.Doležal, Z.Vojtkuláková. Proceedings of the 4th Intern.Conference Juniormat ´03, 1st ed. Ostrava, Brno University of Technology Faculty of Mechanical Engineering, September 23-24, 2003. p 252-253. ISBN 80-214-2462-1

 32. RUMÍŠEK,P., ŽÁK,L. : Mechanizmus přetvoření a tvařitelnost při tváření povrchově upravených plechů. Deformation Mechanism and Deformability in Forming Surface-Treated Metal Sheets . In: TECHNOLÓGIA 2003, 9.- 10.9. Bratislava,  ISBN 80-227- 1935-8. Sborník angl.anotací a texty přednášek na CD,s.136, 154 s.

 33. RUMÍŠEK, P.: Mechanizace ve strojírenství [online]. Studijní opory- sylabus pro podporu samostudia  v předmětu Mechanizace a automatizace v oboru 23-07-8 "Strojírenská technologie" specializace tváření, svařování. Určeno pro MS-Magisterský studijní program 23-01-T Strojní inženýrství na VUT Brno, Fakultě strojního inženýrství. MS, 2003,  49 s. Dostupné na World Wide Web: http://www.fme.vutbr.cz/opory

 34. RUMÍŠEK, P.: Automatizace – roboty a manipulátory [online]. Studijní opory- sylabus pro podporu samostudia v předmětu Mechanizace a automatizace v oboru 23-07-8 "Strojírenská technologie" specializace tváření, svařování. Určeno pro MS-Magisterský studijní program 23-01-T Strojní inženýrství na VUT Brno, Fakultě strojního inženýrství. MS, 2003, 31 s. Dostupné na World Wide Web: http://www.fme.vutbr.cz/opory

 35. RUMÍŠEK, P.: Automatizace – roboty a manipulátory Videofilm - metodická podpora výuky studentů v předmětu Mechanizace a automatizace v oboru "Strojírenská technologie" specializace tváření, svařování. Určeno pro MS-Magisterský studijní program "Strojní inženýrství" a pro BS-Bakalářský studijní program "Strojírenství" na VUT Brno, Fakultě strojního inženýrství. Televize K2, 2003.

 36. RUSZ, S.- JANÍČEK, L.- PETRUŠKA, J.- DONIČ T.: Tvařitelnost mikrolegované oceli používané v automobilovém průmyslu. Formability of Micro-Alloyed Steel using in Automobile Industry, Sborník z mezinárodní konference TECHNOLÓGIA´03, StjF TU Bratislava, ISBN 80- 227-1935-8

 37. ŠMEHLÍKOVÁ,E : Ztráta stability trubky při jednoosém tahovém zatížení. In : JUNIORMAT ´03 Brno. P.Doležal, Z.Vojtkuláková . Proceedings of the 4th Intern.Conference Juniormat ´03, 1st  ed. Ostrava, Brno University of Technology Faculty of Mechanical Engineering, September 24-24, 2003, p.256-257. ISBN 80-214-2462-1

 38. ŠMEHLÍKOVÁ,E.: Porovnání teoretických vztahů pro výpočet ztenčení stěny        s experimentálními výsledky při radiálním vypínání trubek. Comparing of the Theeoretical Thickness Reduction Formulae with Experimental Results for Method of Radial Expanding of Pipes Sborník z mezinárodní konference TECHNOLÓGIA´03, StjF TU Bratislava, p.149, ISBN 80- 227- 1935-8

 39. ŠUTA, J.- PETRUŠKA, J.- JANÍČEK L: Problems of calibration and aplication of fracture criteria in forming. Int. Conference Proc. AMPT 2003, ISBN 1 872327 397, Gemini Int. Dublin 2003, Vol. II.

 40. VELEBA,A.: Dopředné protlačování nekruhových průřezů. Forward Extrusion of Non-Circular Section. Sborník z mezinárodní konference TECHNOLÓGIA´03, StjF TU Bratislava, p.149, ISBN 80-227-1935-8

 

Výzkumné zprávy

 • FOREJT, M., PERNICA, z., KRÁSNY, D., KREJČÍ, L., KREJČOVÁ, J., ŔÍHÁČEK, V. Tvorba databáze materiálových modelů k predikci chování materiálů v tvářecím procesu, část A. Výzkumný záměr MSM 262100003: Rozvoj progresivních vysocepřesných strojírenských technologií. Závěrečná výzkumná zpráva. FSI VUT v Brně, 2003, 23 s

 • NOVOTNÝ, K., RUMÍŠEK, P., KOPŘIVA, M. Zvýšení přesnosti výrobků, zhotovených tvářením, pomocí počítačového modelování a simulace. Výzkumný záměr MSM 262100003: Rozvoj progresivních vysoce přesných strojírenských technologií. Závěrečná výzkumná zpráva. FSI VUT v Brně, 2003, 52 s.

 • JANÍČEK, L., MAROŠ, B., PETRUŠKA, J. Tvorba databáze materiálových modelů k predikci chování materiálů v tvářecím procesu, část B. Výzkumný záměr MSM 262100003: Rozvoj progresivních vysoce přesných strojírenských technologií. Závěrečná výzkumná zpráva. FSI VUT v Brně, 2003, 11 s.

 • DVOŘÁK, M., ŽÁK, L., MATUŠKOVÁ, J. Výzkum interakce povlaku Sn, aplikovaného na kovový základ v procesu tažení Výzkumný záměr MSM 262100003: Rozvoj progresivních vysoce přesných strojírenských technologií. Závěrečná výzkumná zpráva. FSI VUT v Brně, 2003, 30 s.5.