Odbor technologie tváření kovů a plastů

 

Publikační činnost odboru za rok 2008

 1. Dvořák Milan. Netradiční oprava odlitků.Slévárenství. 2008, roč. 56, č.11-12. ISSN 037-6825.

 2. Dvořák  Milan, MAREČKOVÁ  Michaela. Monitoring of Process Parameters of Sheet Metals with hard Soldering Point. Hutnik.Polsko. No. 8, 2008, p. 467 – 470. ISSN 1230-3534.

 3. Dvořák  Milan, MAREČKOVÁ Michaela. Sledování procesních parametrů s pájeným spojem. In  Forming 2008, sborník zkrácených verzí referátů. 1.vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská-TU Ostrava a STU Bratislava, 2008. s. 17. ISBN 978-80-248-1795-8.

 4. Dvořák Milan, MAREČKOVÁ Michaela.  Experimentální ověření vybraných parametrů pájeného spoje. In Kovárenství č. 33, 2008-mimořádné číslo příspěvků na IX. Mezinárodním sympoziu FORM 2008. 1. vyd. Brno 17-18 září 2008. Poster FORM 2008, s.115. ISSN 1213-9289.

 5. HUŠEK Martin, DVOŘÁK  Milan. Tažení ocelových plechů s povlakem Al spojených pájením. Kovárenství. č. 33,  2008, s. 87-90. ISSN 1213-9289.

 6. Kadlec Jaromir, Dvořák Milan.  Duplex surface treatment of stainless steel X12CrNi 18 8. Strenght of Materials, Springer New York. Vol. 40, Iss 1, 2008, p. 118-121. ISSN 0039-2316.

 7. Kadlec Jaromir, Dvořák Milan. Duplex surface treatment of stainless steel X12CrNi 18 8. Problemy Prochnosti. Ukrajina. No. 1, 2008,  p. 129-132. ISSN 0556-171X.

 8. KADLEC Jaromír, HRUBÝ Vojtěch, DVOŘÁK Milan. Duplex Surface Treatment of Titanium Based Materials. In ABA 2008, Brno, Czech Republic, 9th International Conference Advanced Batteries and Accumulators, p. 17-20. ISBN 978-80-214-3659-6.

 9. KADLEC Jaromír, JELÍNEK Miroslav, KOCOUREK Tomáš, DVOŘÁK Milan., JOSKA Zdenek. Hybrid Laser-Magnetron Deposition of TiC and TiCN Thin Films. In ABA 2008, Brno, Czech Republic, 9th International Conference Advanced Batteries and Accumulators, p. 32-36. ISBN 978-80-214-3659-6.

 10. KADLEC Jaromír, HRUBÝ Vojtěch, SVOBODA Emil, DVOŘÁK Milan.   Duplex Surface  Treatment of Ti6Al4V Alloy. In  12th International Research/Expert Conference Trends in the Development of Machinery and Associated Technology TMT 2008, Istanbul, Turkey 2008, p. 1201-1204. ISBN 978-9958-617-41-6.

 11. KOPŘIVA, M., NOVOTNÝ, K.:  Rozbor problematiky vzniku vad při  kování barevných kovů, Kovárenství, Vol.2008, (2008) No. 33, pp.29-32, ISSN 1213-9289.

 12. MAREČKOVÁ, Michaela. Zkoušky žárově pozinkovaného plechu s nižší jakostí kovového základu. In Forming 2008, Plasticita materiálu. 1. vyd. Ostrava : Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2008, 2008. s. 41. ISBN 978-80-248-1795-8.

 13. MAREČKOVÁ, Michaela, HUŠEK, Martin, DVOŘÁK, Milan. Výzkum tvařitelnosti tenkého plechu z upravených polotovarů. In FSI Junior konference 2007 : Prezentace vědeckovýzkumných prací doktorandů. 1. vyd. Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2008. Sekce Technologie. s. 111-117. ISBN 978-80-214-3565-0.

 14. NOVOTNÝ, K., KOPŘIVA, M.: Vliv kovacího stroje na namáhání zápustek, Kovárenství, Vol.2008, (2008) No. 33,  pp.33-36, ISSN 1213-9289.

 15. PODANÝ, Kamil. Problematika mezní tvařitelnosti dílců z trubek. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně : Edice PhD Thesis. 23.5.2008, roč. 2008, č. 472, s. 32. ISSN 1213-4198.

 16. PODANÝ, Kamil. Problematika mezní tvařitelnosti dílců z trubek. Brno, 2007. 79 s., CD. FSI VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, Odbor technologie tváření kovů a plastů. Vedoucí disertační práce Prof. Ing. Radko Samek, CSc. Dostupný z WWW: <ust.fme.vutbr.cz/tvareni/publikace>.

 17. PODANÝ, Kamil, ŠMEHLÍKOVÁ, Eva, SAMEK, Radko. Využití diagramů mezní tvařitelnosti při tvarování trubek. Kovárenství. 1.9.2008, roč. 2008, č. 33, s. 83-87. ISSN 1213-9289.

 18. ŠLAIS, Miroslav, FOREJT, Milan. Study of Dynamic Behaviour of Ti-6Al-4V Titanium Alloy. In Akademia Górniczo-Hutnicza. Steel research international : The 12th International Conference METAL FORMING 2008. 2nd Special Edition. Düsseldorf: Verlag Stahleisen GmbH, 2008. p. 693-697. ISBN 978-3-514-00754-3.

 19. ŠLAIS, Miroslav, FOREJT, Milan, BĚLSKÝ, Petr. Dynamical behaviour of aluminium alloys under repeated loading. Acta Mechanica Slovaca. 2008. 12(3-A). p.473-478. ISSN 1335-2393.

 20. ŠLAIS, Miroslav, FOREJT, Milan, BĚLSKÝ, Petr  Chování hliníkových slitin za podmínek dynamického zatěžování. Kovárenství. 2008 (33). p.107-110. ISSN 1213-9289.

 21. ŠMEHLÍKOVÁ, Eva. Příspěvek k radiálnímu vypínání osově symetrických dílců. 2007. 116 s., Příloh 12, CD. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství. Vedoucí disertační práce Prof. Ing. Radko Samek, CSc.

 22. ŠMEHLÍKOVÁ, Eva. Příspěvek k radiálnímu vypínání osově symetrických dílců. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně : Edice PhD Thesis. 23.5.2008, roč. 2008, svazek 471, s.32. ISSN 1213-4198.

 23. ŠMEHLÍKOVÁ, Eva, SAMEK, Radko, PODANÝ, Kamil. Forming limits of thin-walled pipes. Journal for technology of plasticity. 2007, 1st ed. Novi Sad, Faculty of technical Science Institute for production engineering,  vol. 32, no. 1-2, s. 77-84. ISSN 0354-3870.

 24. ZIMOLOVÁ Markéta, DVOŘÁK  Milan. Mezní podmínky tvařitelnosti plechů s povlakem cínu. In Kovárenství č. 33, 2008-mimořádné číslo příspěvků na IX. Mezinárodním sympoziu FORM 2008. 1. vyd.  Brno. 17-18 září 2008. Poster FORM 2008, s.116. ISSN 1213-9289.