LITERATURA

 

1.         TIŠNOVSKÝ,M.-MÁDLE,L. : Hluboké tažení plechu na lisech.

            Nakladatelství technické literatury Praha, 1990, s.200, ISBN 04-212-90

 

2.         KOLEKTIV AUTORů :  Lisování.

            Nakladatelství technické literatury Praha, 1971, s.554, ISBN 04-234-71

 

3.         Dvořák,m.-gajdoš,F.-novotný,e.: Technologie tváření. Plošné a objemové tváření. Akademické nakladatelství CERM,s.r.o. Brno, 2003, s.171. ISBN 80-214-2340-4

 

4.         ČSN 22 7301 : Lisovací nástroje. Tažení dutých válcových výtažků. Účinnost 1.11.1969

 

5.         forejt,M. :  Teorie tváření.

            Nakladatelství VUT v Brně, 1992, s.167. ISBN 80-214-0415-9

 

6.         KŘÍŽ,R.-VÁVRA,P. :  Strojírenská příručka.

            Scientia, spol. s r.o., Praha, 1998, 8.sv., část V. Tváření, ISBN: 80-7183-054-2

 

7.         KOCMAN,K.-NĚMEČEK,P. A KOL. :  Aktuální příručka pro technický úsek. SAMEK, R. :Část 8-Tváření. Verlag Dashöfer, rok 1998, ISBN 80-902247-2-5

           

8.          ČERMÁK,J.-DVOŘÁKOVÁ, J.:Vybrané způsoby tváření.

             Nakladatelství ČVUT Praha, 1980, s.142

 

9.           Internetové stránky: http://vydavatelstvi.vscht.cz/:

              VOJTĚCH,D.: Struktura, vlastnosti a zpracování kovových materiálů.

                                       ISBN 80-7080-500-4

10.          Internetové stránky: http://www.bolzano.cz