Seznam závěrečných prací

Optimalizace formovací směsi pro prototypovou slévárnu

student: Bc. Martin Špondr / vedoucí dipomové práce: Ing. Petr Cupák, Ph.D. Vypracování postupů přípravy a použití vhodných formovacích a jádrových materiálů pro výrobu forem a jader použitelných pro výrobu odlitků v prototypové slévárně. Praktické odzkoušení těchto materiálů při výrobě prototypových odlitků. Zhodnocení použitelnosti jednotlivých odzkoušených typů formovacích a jádrových materiálů.

Analýza vad typu nekovových vměstků v odlitcích hlav motorů a návrh metod jejich odstranění

student: Bc. Lukáš Dratnal / vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. Návrh řešení na snížení obsahu vměstků v odlitcích hlav válců.

Výroba a vlastnosti litin typu SiMo

student: Elizaveta Abramova / vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. Porovnání struktur a mechanických vlastností litin SiMo za normální a zvýšené teploty, hodnocení odolnosti litin proti oxidaci při vysokých teplotách.

Ověření účinku očkovadel na strukturu litiny s využitím termické analýzy

student: Bc. Ondrej Chyla / vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. Navržení optimálních podmínek očkování litiny pro různé typy grafitizačních očkovadel.

Optimalizace lití a tuhnutí axiálních turbínových kol pro dosažení jemnozrnné struktury v odlitku

student: Bc. Roman Matoušek / vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. Optimalizovat režim tuhnutí a chladnutí odlitků rotorů turbin ze slitiny Inconel 713LC s využitím režimu rotace a cyklování licího stolu. Cílem je dosažení rovnoměrné, jemnozrnné struktury kovu.

Optimalizace tepelného zpracování odlitků litých metodou SEED

student: Bc. Marta Zelníčková / vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. Zjistit závislosti mechanických vlastností při různém režimu tepelného zpracování a výběr optimální varianty.

Otěruvzdorné materiály na bázi vysokolegovaných chromových litin

student: Bc. Luboš Novák / vedoucí diplomové práce: Ing. Václav Kaňa, Ph.D. Cílem práce je ověřit otěruvzdornost originální ochranné desky tryskače a navrhnout a ověřit chemické složení materiálu, příp. jeho tepelné zpracování pro výrobu náhradních ochranných desek se srovnatelnou odolností proti opotřebení.

Uplatnění technologie "reverse engineering" při zhotovení repliky Al odlitku metodou vytavitelného modelu

student: Bc. Adam Bezděk / vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Milan Horáček, CSc. Zjištění možností co nejrychlejšího a přitom nejekonomičtějšího způsobu zhotovení 1 případně více prototypových odlitků s požadovanou povrchovou kvalitou a rozměrovou přesností.

Výroba pískových forem a jader pro odlévání

student: Jiří Katrňák / vedoucí bakalářské práce: Ing. Vítězslav Pernica. Na základě  literární rešerše popsat technologie výroby pískových forem a jader. V praktické části bude navržen a vyroben jednoduchý odlitek odlitý do pískové formy.

Sekundární metalurgie ve slévárnách

student: Jiří Klika / vedoucí bakalářské práce: Ing. Vítězslav Pernica. Na základě literární rešerše provést popis jednotlivých používaných postupů sekundární metalurgie, jejich výhod a nevýhod při zavedení ve výrobě.

Tavící agregáty ve slévárnách

student: Tomáš Toufar / vedoucí bakalářské práce: Ing. Vítězslav Pernica. Na základě rešerše  na téma "Tavící agregáty ve slévárnách" popsat princip jednotlivých zařízení určených pro přípravu taveniny z kovů a jejich slitin a uvést jejich výhody, nevýhody a omezení pro jejich metalurgické zpracování.

Výroba odlitků z manganových ocelí a jejich využití

student: Martin Dufka / vedoucí bakalářské práce: Ing. Vítězslav Pernica. Cílem práce je provést rešerši na téma manganových ocelí v průmyslové praxi a na jejím základě popsat současné způsoby výroby, charakteristiku chemického složení, vlastnosti materiálu, popř. tepelné zpracování, dále zmapovat nejčastější využití odlitků z manganové oceli v technické praxi.

Metody primárního ovlivňování struktury ocelí a ocelových ingotů

student: Marek Stejskal / vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Blažík. Cílem bakalářské práce je sepsat přehled metod používaných k primárnímu zjemňování  struktury ocelí a ocelových ingotů. Vysvětlen bude především princip jednotlivých metod, přínos každé z nich a jejich praktické využití ve slévárenství. Součástí práce je také experimentální ověření a vzájemné porovnání různě ovlivněných a struktur ocelí.

Metody výroby keramických jader a jejich praktické využití ve slévárenské technologii

student: Ondřej Drda / vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Blažík. Cílem práce je zpracovat rešerši o výrobě keramických jader používaných ve slévárnách přesného lití. Práce bude obsahovat popis výrobního procesu, druhy nejpoužívanějších směsí pro výrobu keramických jader a příklady praktického použití.

Metody sekundárního ovlivňování struktury ocelí a ocelových ingotů

student: Pavel Šprta / vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Blažík. Cílem bakalářské práce je sepsat přehled a popsat princip jednotlivých metod tepelného zpracování ocelí a ocelových ingotů. Součástí popisu každé metody bude rozsah dosahovaných mechanických vlastností a praktické využití jednotlivých i kombinovaných metod tepelného zpracování. V experimentální části práce bude pozorováno a porovnáno několik odlišně tepelně zpracovaných struktur ocelových odlitků.  

Základní metody ovlivňování struktury hliníkových slitin

student: Vojtěch Jánský / vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Blažík. Cílem práce je sepsat rešerši popisující běžně používané metody ovlivňování struktury hliníkových odlitků a jejich vliv na mechanické vlastnosti. V experimentální části práce bude provedeno porovnání ovlivněné a neovlivněné struktury hliníkové slitiny.

Moderní anorganické slévárenské pojivové systémy

student: Michal Lorenc / vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Cupák, Ph.D. Výsledkem práce má být přehled různých skupin moderních anorganických slévárenských pojivových systémů s charakteristikami principů, na kterých tyto systémy pracují. 

Výroba bezrámových slévárenských forem s bentonitovým pojivem na automatických formovacích linkách

student: Martin Macko / vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Cupák, Ph.D. Popsat metody výroby bezrámových slévárenských forem. Porovnat výhody a nevýhody této výrobní technologie včetně porovnání s výrobou forem za použití formovacích rámů.

Možnosti uplatnění moderních metod při výrobě prototypových odlitků

student: Daniel Ulm / vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Cupák, Ph.D. Doporučení metod výroby slévárenských modelů, forem a jader pro výrobu prototypových odlitků.  Technické a ekonomické zhodnocení jejich použitelnosti.

Použití biogenních jádrových pojiv při výrobě odlitků pro automobilový průmysl

student: Jakub Vymyslický / vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Cupák, Ph.D. Přehled stavu použití biogenních slévárenských pojiv při výrobě tvarově složitých odlitků pro automobilový průmysl.

Ostřiva slévárenských formovacích a jádrových směsí

student: Jakub Fúsek / vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Cupák, Ph.D. Zpracování přehledu používaných ostřiv pro výrobu slévárenských forem a jader včetně popisu oblasti jejich použití.

Srovnání ekologických a technologických vlastností různých technologií výroby slévárenských forem a jader

student: Josef Walek / vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Cupák, Ph.D. Porovnat výhodnost jednotlivých technologií výroby slévárenských forem a jader pro různé velikosti odlitků. Charakterizovat jejich vliv na životní prostředí.

Tepelné zpracování slévárenských slitin hliníku

student: Petr Holátko / vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. Napsat literární rešerši shrnující používané druhy tepelného zpracování slévárenských slitin hliníku a dále provést a vyhodnotit experiment, kdy bude provedeno vytvrzení dvou typů Al slitin a měřena změna jejich tvrdosti.

Vliv použití sekundární metalurgie na vlastnosti oceli

student: Horymír Navrátil / vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. Cílem bakalářské práce je popsat základní metody sekundární metalurgie a technologie používané při výrobě oceli na odlitky a ingoty. Dále popsat vliv použité sekundární metalurgie na výsledné chemické složení oceli a s ním související vlastnosti oceli. 

Nekonvenční metalurgické pochody a tavicí agregáty

student: Jan Dvořák / vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. Cílem práce je provést popis jednotlivých nekonvenčních způsobů metalurgického zpracování oceli a speciálních slitin.

Výroba a vlastnosti otěruvzdorných chromových litin

student: David Klemsa / vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. Cílem bakalářské práce je shrnutí literárních údajů o výrobě a vlastnostech chromových otěruvzdorných litin. Jedná se zejména o shrnutí poznatků o struktuře karbidických chromových litin s ohledem na množství, velikost a složení karbidických částic. Vybrané jakosti litin budou v rámci bakalářské práce hodnoceny i metalograficky. 

Ovládání velikosti zrna a morfologie eutektika slitin Al-Si

student: Richard Malatin / vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc. Cílem bakalářské práce je odborná rešerše shrnující zkušenosti s očkováním a modifikací slitin Al-Si.

Usměrněná krystalizace lopatek spalovacích turbín

student: Petr Jeřábek / vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc. Cílem bakalářské práce je odborná rešerše shrnující zkušenosti s výrobou a aplikací odlitků lopatek spalovacích turbín.

Slévárenské technologie z pohledu rozměrové přesnosti odlitků

student: Ondřej Hýbal / vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. Milan Horáček, CSc. Literární přehled slévárenských technologií z hlediska dosažení nejmenších rozměrových tolerancí konečných odlitků.

Přehled aplikací odlitků ze slitin železa a ze superslitin vyrobených metodou vytavitelného modelu

student: David Smilovský / vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. Milan Horáček, CSc. Získání přehledu o možných aplikacích odlitků ze slitin železa a ze superslitin zhotovených metodou vytavitelného modelu v různých průmyslových odvětvích.

Trendy ve výrobě skořepinových forem u technologie vytavitelného modelu

student: Simona Vašíková / vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. Milan Horáček, CSc. Provedení literární rešerše zaměřené na nejmodernější zařízení a suroviny používané v technologii vytavitelného modelu se zaměřením na výrobu keramické skořepiny.

Přehled aplikací odlitků z neželezných slitin vyrobených metodou vytavitelného modelu

student: Eva Tučková / vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. Milan Horáček, CSc. Získání přehledu o možných aplikacích odlitků z neželezných slitin zhotovených metodou vytavitelného modelu v různých průmyslových odvětvích.

Možnosti uplatnění moderních metod při výrobě prototypových odlitků

student: David Maincl / vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. Milan Horáček, CSc. Získání literárního přehledu nejmodernějších způsobů zhotovení prototypových odlitků.

Trendy ve výrobě voskových modelů u technologie vytavitelného modelu

student: Jan Halaška / vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. Milan Horáček, CSc. Provedení literární rešerše zaměřené na nejmodernější zařízení a suroviny používané v technologii vytavitelného modelu se zaměřením na výrobu voskového modelu.

Současné trendy ve výrobě trvalých modelů

student: Martin Bořil / vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. Milan Horáček, CSc. Hlavním cílem této rešerše je shromáždit a přehledně seřadit nejmodernější směry a trendy v oblasti zhotovení trvalých modelů sloužících k výrobě slévárenských forem.

Uplatnění technologie "reverse engineering" při zhotovení repliky Al odlitku metodou vytavitelného modelu

student: Bc. Adam Bezděk / vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Milan Horáček, CSc. Zjištění možností co nejrychlejšího a přitom nejekonomičtějšího způsobu zhotovení 1 případně více prototypových odlitků s požadovanou povrchovou kvalitou a rozměrovou přesností.

Nahoru