CENTRÁLNÍ DATABÁZE NABÍZENÝCH ODBORNÝCH ČINNOSTÍ
PRACOVIŠŤ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

Fakulta
Ústav
Obor/Odbor/Laboratoř/Specializované pracoviště
Oblasti výzkumu  
FA
navrhování
architektura a urbanismus
 • vývoj architektury a urbanismu
FA
Stavitelství
pozemní stavitelství
 • pozemní stavitelství
FA
Ústav teorie
architektura a urbanismus
 • vývoj architektury a urbanismu
FA
zobrazování
architektura
 • vývoj architektury
FAST
Ústav architektury
architektura
 • Individuální bydlení 60. až 80. let 20. století, Konverze zanedbaných průmyslových území – brownfields, Dějiny architektury 19. století
  Poslední aktualizace: 2012-02-26 11:12:25
FAST
Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky
 • Nelineární dynamické systémy a jejich modelování. Modely a měření dopravního proudu. Modelování konstrukčních prvků. Modelování evakuační dynamiky.
 • Systémy CAD – architektonické nadstavby a 3D vizualizace. Počítačová typografie.
 • Teorie a implementace informačních systémů. Současné technologie internetu, třívrstvá architektura, moderní databázové systémy. Komplexní řešení infrastruktury počítačových sítí. Podnikové informační strategie, elektronický obchod, on-line marketing. Otázky bezpečnosti informačních systémů.
  Poslední aktualizace: 2012-02-24 18:46:26
FAST
Ústav betonových a zděných konstrukcí
Konstrukce a dopravní stavby
 • Vývoj a testování speciálních typů betonu
  Poslední aktualizace: 2010-02-10 15:13:37
 • Vývoj nových typů nosných konstrukcí ze železového a předpjatého betonu
  Poslední aktualizace: 2010-02-10 14:44:32
FAST
Ústav chemie
Chemie stavebních materiálů, degradace ve vztahu k životnosti konstrukcí, chemie a technologie vody.
 • Chemie a technologie vody
 • Chemie stavebních materiálů, složení, degradace ve vztahu ke spolehlivosti konstrukcí.
  Poslední aktualizace: 2012-02-24 19:03:54
FAST
Ústav fyziky
Fyzika
 • a) fyzikální a měřící metody ve stavebnictví Nedestruktivní zkušebnictví metodou akustické emise (AE). Měření fyzikálně-technických vlastností stavebních látek a konstrukcí. Studium vzniku mikrotrhlin ve stavebních látkách pomocí elektromagnetické emise. Speciální vibro-akustická měření laboratorní i terénní. Impedanční spektroskopie stavebních látek. Fraktální geometrie, chaotické systémy. Mikrovýbojový transport. Vlhkost v pevných látkách. Tenzometrie. Kvantová chemická fyzika. b) fluktuační jevy v pevných látkách Studium stochastických jevů v polovodičích. Degradace a životnost materiálů, elektronických prvků a součástek. Impedační spektroskopie. Vyhodnocování měřených signálů jako odezvy fyzikálních jevů. c) výzkum magnetického a elektromagnetického pole v rámci stavební ekologie Emise elektromagnetických polí velmi nízkých frekvencí. Kvalita obytného i pracovního prostředí. Magnetometrická analýza ocelových konstrukcí. Automatizace měření a řízení experimentu počítačem.
  Poslední aktualizace: 2012-02-26 12:19:34
FAST
Ústav geodézie
 • Strategie měření, zpracování a analýzy přesnosti měření prostřednictvím Globálního polohového systému (GPS). Integrované geodetické sítě. Optimalizace měřických technologií pro dosažení limitních přesností geodetickými metodami. Vliv působení vnějšího prostředí na výsledky geodetických měření. Měření stavebních konstrukcí a jejich deformací. Analýzy geometrické přesnosti staveb. Metodiky sběru dat a integrace geodetických, kartografických a fotogrammetrických dat do geografických informačních systémů (GIS). Fotogrammetrie v inženýrských aplikacích. Analýza grafických informací v informačním systému katastru nemovitostí.
  Poslední aktualizace: 2012-02-26 12:26:19
 • Vývoj metodiky určování průběhu kvazigeoidu z astronomických měření s využitím přesných elektronických tachymetrů.
  Poslední aktualizace: 2012-02-24 19:29:34
FAST
Ústav geotechniky
 • Řešení stability tunelové čelby (fyzikální a matematické modely). Stabilita krasového území v okolí ponoru Bílé vody v Moravském krasu. Využití odpadových materiálů v zemních konstrukcích. Vyztužování zemin – mezní stavy vyztužených zemních konstrukcí, vyztužování podkladních vrstev. Degradace stavebního kamene historických konstrukcí.
  Poslední aktualizace: 2012-02-24 20:47:44
FAST
Ústav kovových a dřevěných konstrukcí
 • Stabilita a vzpěr prutů kovových konstrukcí. Mezní stavy kovových a dřevěných konstrukcí. Skutečné působení nosných dílců v konstrukčním systému. Teorie a skutečné působení kotevních systémů. Spřažené ocelobetonové a dřevobetonové kombinované dílce a konstrukce. Metodika navrhování na základě testů. Rekonstrukce kovových a dřevěných konstrukcí.
  Poslední aktualizace: 2012-02-24 20:57:28
FAST
Ústav matematiky a deskriptivní geometrie
Matematika a deskriptivní geometrie
 • Deskriptivní geometrie a její historie.
 • Numerické metody, numerické metody řešení okrajových úloh pro obyčejné a parciální diferenciální rovnice. Numerické modelování procesů mechaniky kontinua.
 • Obecná algebra a její aplikace v informatice. Teorie složitosti algoritmů. Systémy počítačové algebry, počítačové grafické systémy. Teorie grafů, optimalizační algoritmy, formální jazyky. Algebraické struktury a jejich aplikace (monounární algebry, hrubé množiny). Modelování, analýza a řízení diskrétních systémů v algebrách diodů (max algebra, min algebra).
 • Obyčejné diferenciální rovnice, kvalitativní vlastnosti řešení, funkcionální diferenciální rovnice, funkcionální rovnice. Transformace a ekvivalence diferenciálních a funkcionálně-diferenciálních rovnic.
 • Parciální diferenciální rovnice. Kvalitativní vlastnosti (regularita) řešení nelineárních eliptických a parabolických systémů parciálních diferenciálních rovnic. Variační počet. Kvalitativní vlastnosti minim variačních integrálů. Diferenciální formy a jejich použití ve variačním počtu a obecných systémech parciálních diferenciálních rovnic. Kontaktní transformace. Automorfismy křivek a subvariet. Nestandardní matematické metody.
 • Pravděpodobnost a matematická statistika, analýza časových řad, regresní analýza, aplikace matematické statistiky. Využití statistického software (Unistat, Statgraphic, Statistica, Maple).
 • Výuka, distanční vzdělávání, E-learning
FAST
Ústav pozemních komunikací
Pozemní komunikace
 • Bezpečnost dopravy a vliv dopravy na životní prostředí
  Poslední aktualizace: 2012-02-24 18:26:39
 • Dopravní inženýrství a telematika
  Poslední aktualizace: 2010-02-21 14:18:55
 • Návrh dálnic, silnic, městských komunikací a ploch
  Poslední aktualizace: 2010-02-21 13:03:11
 • Technologie návrhu a provádění pozemních komunikací, jejich údržby, oprav a recyklací
  Poslední aktualizace: 2010-02-21 13:03:11
FAST
Ústav pozemního stavitelství
Pozemní stavby
 • Stavební fyzika: tepelná technika, akustika a denní osvětlení. Tepelné a zvukové izolace. Hydroizolace staveb. Metody měření a stanovování diagnostiky stavu stavebních konstrukcí. Sanace stavebních konstrukcí. Vývoj nových materiálů (ve spolupráci s ústavem technologie stavebních hmot a dílců). Životní prostředí. Projekty staveb, dřevostavby, návrhy staveb, novostavby.
  Poslední aktualizace: 2012-02-24 18:39:43
FAST
Ústav společenských věd
Kabinet jazyků, Kabinet humanitních věd
 • Doplňující pedagogické studium pro ziskání pedagogické způsobilosti pro výuku odborných předmětů na středních školách
  Poslední aktualizace: 2010-02-15 10:51:34
 • Environmentalistika a stavitelství, humanitní environmentalistika, souvislosti environmentalistiky a techniky, ekologické stavitelství
  Poslední aktualizace: 2010-02-16 14:34:44
 • Inženýrská pedagogika, didaktika odborných předmětů, moderní pedagogika, odborné školství, inovace ve vzdělávání
  Poslední aktualizace: 2010-02-15 10:51:34
 • Jazyky
  Poslední aktualizace: 2012-02-25 09:16:25
 • Psychologie, sociální komunikace, psychologie managementu
  Poslední aktualizace: 2010-02-17 09:33:40
FAST
Ústav stavební ekonomiky a řízení
Management stavebnictví
 • Management stavebnictví
  Poslední aktualizace: 2012-02-25 09:21:14
FAST
Ústav stavební mechaniky
Stavební mechanika
 • Rozvoj teoretických metod komplexního statického a dynamického řešení stavebních konstrukcí s ohledem na jejich spolehlivost.
  Poslední aktualizace: 2012-02-26 12:56:12
FAST
Ústav stavebního zkušebnictví
Středisko zkoušení stavebnin a konstrukcí, Středisko experimentálního zkušebnictví, Středisko radiační defektoskopie.
 • Podstatnou částí naší práce je výzkum, vývoj a reálné aplikace diagnostických a zkušebních metod pro realizace stavebně - statických a materiálových průzkumů konstrukčních prvků a celků exitujících stavebních konstrukcí (zejména železobetonových a zděných, včetně mostů), s cílem objektivního hodnocení aktuálního stavu konstrukce, identifikace příčin poruch a vad s návrhem stavebních opatření pro zajištění požadované spolehlivosti, bezpečnosti a životnosti staveb. Laboratorní zázemí ústavu umožňuje řešení širokého spektra výzkumných úkolů např. z oblasti experimentální analýzy konstrukčních prvků, dílců a modelů stavebních konstrukcí, ochrany před ionizujícím zářením ad.
  Poslední aktualizace: 2012-07-13 09:00:51
FAST
Ústav technických zařízení budov
Technická zařízení budov
 • Modelování a simulace dějů v oblasti TZB, odborné a znalecké posudky, diagnostika systémů TZB nebo jejich částí, energetické hodnocení budov
  Poslední aktualizace: 2012-02-25 10:11:51
FAST
Ústav technologie stavebních hmot a dílců
Stavebně materiálové inženýrství
 • Izolační materiály
  Poslední aktualizace: 2010-02-15 21:07:06
 • Keramika
  Poslední aktualizace: 2010-02-15 21:07:06
 • Maltoviny
  Poslední aktualizace: 2010-02-15 21:07:06
 • Plastické látky ve stavebnictví
  Poslední aktualizace: 2010-02-15 21:07:06
 • Povrchové úpravy
  Poslední aktualizace: 2010-02-15 21:10:44
 • Sanace stavebních konstrukcí
  Poslední aktualizace: 2012-02-26 09:34:56
 • Technologie betonů a technologie výroby betonových stavebních dílců
  Poslední aktualizace: 2012-02-26 09:34:56
 • Využití druhotných a (rychle)obnovitelných surovin do stavebních materiálů
  Poslední aktualizace: 2010-02-15 21:07:06
 • Zkoušení betonu
  Poslední aktualizace: 2010-02-15 21:07:06
FAST
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb
Realizace staveb
 • Inovace stávajících technologií stavebních procesů, analýza příčin poruch a vad stavebních konstrukcí, odborné a znalecké posudky, školení.
  Poslední aktualizace: 2010-03-25 09:18:53
 • Vliv nových způsobů řízení stavební výroby na přípravu a realizaci staveb, vlivy působící na jakost stavební výroby, odborné a znalecké posudky, školení.
  Poslední aktualizace: 2010-03-25 09:18:53
FAST
Ústav vodních staveb
Laboratoř vodohospodářského výzkumu Ústavu vodních staveb
 • Matematické modelování prouděni vody v tocích a v objektech vodních děl. Matematické modelování proudění vody v zemním a horninovém prostředí. Matematické modelování kvality vody v síti vodních toků. Matematické modelování napjatosti, přetvoření, stability a spolehlivosti vodohospodářských objektů. Porušení sypaných hrází v důsledku přelití. Riziková analýza záplavových území a hydrotechnických staveb. Využití GIS v záplavových územích a pro jakost vody v tocích. Vegetační doprovod vodohospodářských staveb. Abraze břehů toků a nádrží, stabilizace břehů. Laboratorní fyzikální modelový výzkum: jezů, přehrad, vodních elektráren, hydraulických okruhů a jejich částí, plavebních zařízení vodních toků, splaveninového režimu toků, proudění v zájmových úsecích toků, odlehčovacích komor, vírových separátorů ve stokových sitích.
  Poslední aktualizace: 2012-02-26 10:07:19
FAST
Ústav vodního hospodářství krajiny
 • Dlouhodobé vědeckovýzkumné zaměření ústavu je možno shrnout do následujících oblastí: Srážkoodtokové a transportní procesy v povodí, metody jejich monitorování, simulace, prognózování a operativní řízení. Vodohospodářské soustavy. Syntetizující řešení mezních situací na vodních tocích a v jejich povodích. Vodní režim v krajině a metody jeho racionálního řízení. Regulace vodního režimu v půdním prostředí, odvodňovací a zavlažovací stavby. Extrémní hydrologické jevy v povodích – strategie řešení extrémních hydrologických situací. Užití metod umělé inteligence pro simulaci, predikci a operativní řízení odtoku vody z povodí a konstrukci varovných systémů. Ochrana a organizace povodí a pozemkové úpravy. Rekultivace a revitalizace krajiny. Ochrana a tvorba životního prostředí v krajině. Jakost vody v půdním prostředí, přirozené způsoby čištění odpadních vod malých producentů. Výzkum čisticích procesů ve vodním, mokřadním a půdním prostředí. Proudění vody v nenasycené půdní zóně. Laboratorní metody testování hydropedologických vlastností půd a geotextilií.
  Poslední aktualizace: 2012-02-26 10:15:34
FAST
Ústav vodního hospodářství obcí
 • Doprava vody, hydraulické modelování vodovodních sítí, plánování rekonstrukcí vodovodních sítí
  Poslední aktualizace: 2012-02-26 10:50:52
 • Inženýrské sítě - rekonstrukce vodohospodářských sítí - stokové sítě
 • Riziková analýza vodárenských systémů
FAST
Ústav železničních konstrukcí a staveb
 • Teorie, spolehlivost a mechanismus porušování staticky a dynamicky namáhaných železničních konstrukcí a staveb. Sledování a analýza vad a poruch tramvajových a železničních konstrukcí. Vývoj nových konstrukčních prvků a systémů. Vývoj a ověřování nových konstrukcí protihlukových a protivibračních opatření. Vývoj a rozvoj moderních metod analýzy měřených dat. Vývoj a aplikace GIS v liniových stavbách.
  Poslední aktualizace: 2012-02-26 11:05:24
FAVU
Katedra teorie a dějin umění
Katedra teorie a dějin umění
 • výtvarná umění, vizuální média
FCH
Chemie Materiálů
Polymerní materiály
 • Mechanické vlastnosti polymerů a polymerních kompozitů, strukturní analýza materiálů, technologie polymerních kompozitů
FCH
Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí
Laboratoř analýzy anorganických polutantů
 • Analýza anorganických polutantů ve složkách životního prostředí
FCH
Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí
Laboratoř analýzy organických polutantů
 • Analýza organických polutantů ve složkách životního prostředí
FCH
Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí
Laboratoř ekotoxikologie
 • Ekotoxikologické hodnocení chemických látek, chemických prostředků, hodnocení ekotoxicity odpadů prostřednictvím testů ekotoxicity
FCH
Ústav chemie materiálů
InMat - Inorganic Materials Laboratories
 • Anorganická pojiva
 • Keramika a keramická technologie
FCH
Ústav chemie materiálů
Laboratoř chemického inženýrství
 • chemické inženýrství pevné fáze
FCH
Ústav chemie materiálů
Laboratoře tenkých vrstev a povrchových úprav materiálů
 • Analýza povrchu materiálů
 • Plazmochemická technologie
 • Povrchové úpravy výztuží pro polymerní kompozity
FCH
Ústav chemie potravin a biotechnologií
Chemie a technologie potravin
 • potraviny
FCH
Ústav fyzikální a spotřební chemie
 • Fluorescenční materiály, materiály pro nelineární optiku
 • Fotochemie, tiskové technologie
 • Fyzikálně-chemické vlastnosti biopolymerů
 • Organické polovodiče, fotovoltaika - charakterizace a využití nových materiálů a systémů
 • Spektroskopie
 • Tenké vrstvy; senzory
 • Tepelné vlastnosti materiálů
 • Termická analýza
  Poslední aktualizace: 2010-08-26 13:02:33
 • Transportní procesy, difúze
  Poslední aktualizace: 2010-08-26 13:03:41
FEKT
Ústav automatizace a měřicí techniky
 • Počítačové vidění
  Poslední aktualizace: 2012-05-24 12:39:53
 • Průmyslové řízení
 • Řídicí technika
 • Robotika
  Poslední aktualizace: 2012-05-24 12:33:05
 • Snímače, měřicí technika
  Poslední aktualizace: 2012-05-24 12:30:27
FEKT
Ústav biomedicínského inženýrství
 • analýza DNA a proteinů
 • Číslicové zpracování obrazů
 • kultivace buněčných linií
 • měření elektrických parametrů živých buněk
 • nemocniční informační systémy
 • obrazové měření rychlých dějů
FEKT
Ústav elektroenergetiky
 • Obnovitelné zdroje energie
 • Solární a fotovoltaické systémy
  Poslední aktualizace: 2010-09-13 13:52:08
FEKT
Ústav elektrotechnologie
 • Analýzy a školení v oblasti MKP, MKO, CAD, CAE, PDM.
  Poslední aktualizace: 2010-01-13 11:07:02
 • Laboratoř alternativních zdrojů - fotovoltaika
  Poslední aktualizace: 2012-02-20 09:18:51
 • Laboratoř elektrochemických zdrojů energie
 • Laboratoř obnovitelných zdrojů
 • Laboratoř olověných akumulátorů
 • Návrhové systémy DPS
 • Struktura a diagnostika vlastností elektroizolačních materiálů
  Poslední aktualizace: 2010-02-15 07:32:13
FEKT
Ústav fyziky
Laboratoř šumové diagnostiky
 • Diagnostika mechanicky zatěžovaných nevodivých materiálů a součástek pomocí elektromagnetické a akustické emise
 • Diagnostika polovodičových materiálů a struktur
FEKT
Ústav jazyků
lingvistika
 • lingvistika, odborná angličtina
FEKT
Ústav matematiky
Laboratoř matematického modelování
 • Analýza diskrétních systémů.
 • Diskrétní a spojité modely matematických informačních struktur
 • Hyperstruktury v úlohách matematického modelování automatizovatelných procesů
 • Singulární problémy diferenciálních a integrodiferenciálních rovnic
FEKT
Ústav mikroelektroniky
 • Laboratoř fotovoltaických technologií
  Poslední aktualizace: 2010-01-08 09:28:46
 • Vývoj embedded systémů a monitorování systémů napájení vozidel s elektrickým pohonem
 • Výzkum a vývoj digitálně laditelných integrovaných obvodů pracujících ve smíšeném módu
 • Výzkum a vývoj v oblasti termodynamických a elektrochemických senzorů
  Poslední aktualizace: 2012-02-27 14:25:15
 • Výzkum a vývoj v oblasti vrstvových technologií, montáže polovodičových součástek a bezolovnatého pájení
FEKT
Ústav mikroelektroniky
Laboratoř mikrosenzorů a nanotechnologií (LabSensNano)
 • Výzkum a vývoj chemických mikro/nanosenzorů a biosenzorů
  Poslední aktualizace: 2012-04-19 10:14:38
 • Výzkum a vývoj nanotechnologií pro součástky
  Poslední aktualizace: 2012-04-19 10:14:38
FEKT
Ústav radioelektroniky
Bezdrátové komunikační technologie
 • Výzkumné a vývojové práce specifikované zadavatelem a spolupráci na společných výzkumných projektech v oblasti bezdrátových komunikačních technologií
FEKT
Ústav telekomunikací
Výzkum a vývoj v oblasti informačních a komunikačních technologií
 • Bezdrátové senzorové sítě
 • Bezpečnostní technologie, kryptografické a kódové zabezpečovací systémy
 • CISCO akademie
 • Informační a komunikační technologie, multimediální služby
 • Návrh a konstrukce elektronických zařízení
 • Zpracování zvukových a obrazových signálů
FEKT
Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky
Modelování a optimalizace v elektromechanických systémech
FEKT
Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky
Elektrické pohony
 • Návrh a realizace systémů pro řízení a monitorování technologických procesů
 • Vývoj a výzkum speciálních elektrických pohonů
 • Vývoj a výzkum spínaných zdrojů
FEKT
Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky
Elektrické přístroje
 • Aplikace metodiky Tvorba a řešení inovačních zadání (TRIZ) a jeji sw. podpory Goldfire
 • Rychlostní fotografie
 • Výpočtová a experimentální analýza funkce elektrických přístrojů
FEKT
Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky
Elektrické stroje
 • Měření v oblasti elektrických strojů, pohonů a výkonové elektroniky
 • Návrh a optimalizace speciálních elektrických strojů
FIT
Ústav informačních systémů
HW/SW co-design
 • HW/SW co-design
FIT
Ústav informačních systémů
Informační a databázové systémy
 • Informační a databázové systémy
FIT
Ústav informačních systémů
Management v softwarovém inženýrství
 • Management v softwarovém inženýrství
FIT
Ústav informačních systémů
Počítačové sítě a vestavěné systémy
 • počítačové sítě, vestavěné systémy
FIT
Ústav informačních systémů
Teorie formálních jazyků a překladačů
 • Teorie formálních jazyků a překladačů
FIT
Ústav inteligentních systémů
Vysoce náročné výpočty
 • Simulace dynamických systémů
FIT
Ústav inteligentních systémů
Výzkumná skupina automatizované verifikace -- VeriFIT
 • Automatizovaná analýza a verifikace počítačových systémů
FIT
Ústav inteligentních systémů
Výzkumná skupina bezpečnosti informačních systémů
 • Výzkum v oblasti bezpečnosti informačních systémů
FIT
Ústav inteligentních systémů
Výzkumná skupina biometrických systémů
 • Biometrické systémy a bezpečnost IT
FIT
Ústav inteligentních systémů
Výzkumná skupina modelování a simulace
 • Modelování a simulace v návrhu, analýze a optimalizaci systémů s diskrétními událostmi
FIT
Ústav počítačové grafiky a multimédií
Počítačová grafika a multimédia, zpracování řeči, zpracování přirozeního jazyka, zpracování obrazu, medicínské apliakce, aplikace zpracování obrazu atd.
 • Rozpoznávání a interpretace multimediálních signálů
  Poslední aktualizace: 2009-12-16 06:55:04
FIT
Ústav počítačových systémů
Výzkumná skupina aplikovaných evolučních algoritmů
 • Aplikované evoluční algoritmy
FIT
Ústav počítačových systémů
Výzkumná skupina Evolvable Hardware
 • Automatizovaný návrh a optimalizace v informatice a výpočetní technice
FIT
Ústav počítačových systémů
Výzkumná zkupina akcelerovaných síťových technologií
 • Akcelerované síťové technologie
FP
Ústav ekonomiky
 • Competitive Intelligence
 • Ekonomické hodnocení environmentálních a sociálních aktivit
 • Interdisciplinární systémy
  Poslední aktualizace: 2009-12-09 07:08:44
 • Konkurenční strategie podniku
 • Využití finančních investičních instrumentů v podnikové praxi
FP
Ústav financí
 • Finanční a ekonomické analýzy projektů
  Poslední aktualizace: 2009-12-09 07:09:09
FP
Ústav managementu
 • Marketingový výzkum
  Poslední aktualizace: 2009-12-09 07:09:44
 • Organizační kultura podniku (i jiné organizace)
 • Zdokonalení/trénink manažerských praktik
FP
Ústav managementu
Logistiky a řízení výroby
 • Procesní řízení
FSI
(TEST) Ústav strojírenské technologie
Odbor technologie obrábění
FSI
Energetický ústav
Odbor energetického inženýrství
 • Analýzy přeměn tepla na elektrickou energii v jaderných zdrojích
 • Energetické využití biomasy a odpadů
 • Kogenerační a trigenerační technologie
 • Modelování tepelných oběhů a dějů v komponentech energetických centrál
 • Návrh a zkoušky malých teplárenských strojů
 • Studie, optimalizace a posuzování energetických zařízení
FSI
Energetický ústav
Odbor termomechaniky a techniky prostředí
 • Měření a hodnocení transportu a depozice aerosolu.
 • Modelování a simulace v oblasti hutnictví oceli.
 • Numerické simulace proudění - termofuidní mechaniky.
 • Řídicí a měřicí systémy pro oblast automobilového průmyslu.
 • Technika prostředí - výzkum a vývoj větracích a klimatizačních systémů dopravních prostředků a budov.
 • Tepelné výměníky.
 • Výpočtové a experimentální analýzy v oblasti termomechaniky a přenosu tepla.
 • Využití obnovitelných zdrojů energií.
 • Vývoj a testováni systému sprejů a trysek.
FSI
Laboratoř přenosu tepla a proudění
 • Tepelné děje a procesy, proudění tekutin
FSI
Letecký ústav
Odbor leteckého provozu
 • Statistiky nehod v civilním letectví
  Poslední aktualizace: 2010-03-02 09:43:32
FSI
Letecký ústav
Odbor stavby letadel
 • Aerodynamické analýzy a optimalizace
 • Konstrukce letadel
 • Konstrukce z kompozitních materiálů
 • Pevnostní analýzy leteckých konstrukcí
 • Spolehlivost
 • Technologie a materiály v letectví
FSI
Ústav automatizace a informatiky
Odbor automatizace
 • Analýza a vývoj snímačů mechanických veličin
 • Návrhy a vývoj software pro rozhraní člověk-stroj (HMI)
 • Ověřovaní vlastností pneumatických prvků
 • Vývoj real-time řídicích aplikací
 • Vývoj software pro technologické řídící systémy PLC
FSI
Ústav automobilního a dopravního Inženýrství
Odbor motorových vozidel
 • Dynamika vozidel: simulace, optimalizace
 • Měření parametrů vozidel
 • Testování vozidel, měření a analýza dat
FSI
Ústav automobilního a dopravního inženýrství
Odbor spalovacích motorů
 • Dynamické a akustické simulace a měření
  Poslední aktualizace: 2011-01-04 11:08:36
 • Konstrukce v oblasti automobilní techniky
  Poslední aktualizace: 2011-01-04 11:08:36
 • Testování pohonných jednotek a automobilů
  Poslední aktualizace: 2011-01-04 11:08:36
FSI
Ústav automobilního a dopravního inženýrství
Odbor transportních a stavebních strojů
 • Pevnostní a napěťové analýzy nosných konstrukcí
FSI
Ústav fyzikálního inženýrství
Odbor fyziky pevných látek a povrchů
 • Laboratoř povrchů, ultratenkých vrstev a in situ analýzy
  Poslední aktualizace: 2009-12-09 11:58:12
 • Laboratoř pro depozici s užitím iontových svazků (IBAD) a leptání iontovými svazky
  Poslední aktualizace: 2009-12-09 12:02:48
 • Laboratoř rastrovací sondové mikroskopie
  Poslední aktualizace: 2009-12-09 12:02:48
FSI
Ústav fyzikálního inženýrství
Odbor mikromechaniky materiálů a technické akustiky
 • Fyzika a mikromechanika deformace a lomu materiálů, aplikace akustických metod v inženýrské praxi
  Poslední aktualizace: 2010-03-02 10:31:56
FSI
Ústav fyzikálního inženýrství
Odbor optiky a přesné mechaniky
 • Hodnocení kvality povrchů pomocí optických metod, rozptyl koherentního světla na drsných površích pevných látek, optika tenkých vrstev, koherenční optika
  Poslední aktualizace: 2010-03-04 08:37:39
 • Holografická mikroskopie?
 • Modelování fotonických prvků; nelineární optika
  Poslední aktualizace: 2010-06-24 11:23:34
 • Spektrometrie laserem indukovaného mikroplazmatu
  Poslední aktualizace: 2010-03-04 08:37:39
FSI
Ústav jazyků
Odbor aplikované lingvistiky
 • Aplikovaná lingvistika
FSI
Ústav konstruování
Konstrukce a virtuální navrhování
 • Reversní inženýrství
  Poslední aktualizace: 2012-02-28 10:57:30
FSI
Ústav konstruování
Laboratoř akustické emise
 • Aplikace metody akustické emise
  Poslední aktualizace: 2012-02-28 11:17:38
FSI
Ústav konstruování
Laboratoř měření hluku a vibrací
 • Měření hladin akustického tlaku
  Poslední aktualizace: 2011-01-04 10:59:51
 • Prostorová analýza akustických polí
  Poslední aktualizace: 2011-01-04 10:59:51
FSI
Ústav konstruování
Laboratoř technické diagnostiky
 • Bezdemontážní diagnostika závěsů kol
  Poslední aktualizace: 2011-01-04 11:01:04
 • Posuzování opotřebení převodových mechanismů
  Poslední aktualizace: 2011-01-04 11:01:04
 • Snímání charakteristik pružících a tlumících prvků
  Poslední aktualizace: 2011-01-04 11:01:04
FSI
Ústav konstruování
Laboratoř únavových vlastností materiálů a životnosti ložisek
 • Únavové vlastnosti materiálů - vysokocyklová únava, kontaktní únava s využitím metody akustické emise
  Poslední aktualizace: 2012-02-28 11:05:55
 • Zkoušky trvanlivosti a životnosti radiálních a axiálních ložisek
  Poslední aktualizace: 2012-02-28 11:19:38
FSI
Ústav konstruování
Tribologická laboratoř
 • Analýza tření a opotřebení náhrad velkých kloubů člověka
  Poslední aktualizace: 2012-02-28 11:20:49
 • Experimentální výzkum mazacích filmů
  Poslední aktualizace: 2012-02-28 11:20:49
 • Stanovení 3D topografie povrchů strojních částí
  Poslední aktualizace: 2012-02-28 11:10:29
 • Vliv defektů na třecích površích na únavovou životnost
FSI
Ústav matematiky
Odbor algebry a diskrétní matematiky
 • Křivky a plochy v technické praxi
 • Matematické principy kryptografie a kódování
 • Teorie her
FSI
Ústav matematiky
Odbor Matematická analýza
 • Grafická podpora technických textů
 • Numerické metody po řešení inženýrských problémů
 • Proudění nestlačitelných tekutin
FSI
Ústav matematiky
Odbor počítačové grafiky a geometrie
 • Numerické metody analýzy obrazů
FSI
Ústav matematiky
Odbor Statistika a optimalizace
 • Časové řady - predikce
  Poslední aktualizace: 2009-12-08 21:01:45
 • Fuzzy modelování
  Poslední aktualizace: 2009-12-08 21:01:45
 • Lineární a zobecněné lineární modely
  Poslední aktualizace: 2010-03-02 09:46:39
 • Metody optimalizace (stochastická i nestochastická)
  Poslední aktualizace: 2009-12-08 21:01:45
 • Mnohorozměrné statistické metody
  Poslední aktualizace: 2009-12-08 21:01:45
 • Plánování experimentu (design of experiment)
  Poslední aktualizace: 2009-12-08 21:01:45
 • Regresní a korelační analýza, analýza rozptylu
 • Statistické klasifikační metody
 • Statistické modelování
  Poslední aktualizace: 2009-12-08 21:01:45
 • Statistické simulace
  Poslední aktualizace: 2009-12-08 21:01:45
 • Statistické zpracování dat
 • Statistický software
  Poslední aktualizace: 2009-12-08 21:01:45
FSI
Ústav materiálových věd a inženýrství
Odbor keramiky a polymerů
 • Syntéza, tvarování a slinování keramických materiálů
  Poslední aktualizace: 2012-03-02 10:03:38
FSI
Ústav materiálových věd a inženýrství
Odbor kovových materiálů
 • Tepelné zpracování a inženýrství povrchů
  Poslední aktualizace: 2012-03-02 09:34:58
FSI
Ústav materiálových věd a inženýrství
Odbor mechaniky a designu materiálů
 • Mechanika a design materiálů
FSI
Ústav materiálových věd a inženýrství
Odbor strukturních a fázových analýz
 • Strukturní a fázové analýzy zejména strojírenských materiálů
  Poslední aktualizace: 2012-03-02 09:47:18
FSI
Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
Odbor aplikované mechaniky a biomechaniky
 • Biomechanika kosterně-svalové, srdečně-cévní, dentální a sluchové soustavy člověka
  Poslední aktualizace: 2012-02-28 11:38:09
 • Konstitutivní modely a mezní stavy vybraných materiálů (elastomery, částicové a vláknové kompozity na bázi kovových, polymerových i elastomerových matric, lamináty, tvrdé i měkké biologické tkáně atd.)
  Poslední aktualizace: 2012-02-28 11:41:13
FSI
Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
Odbor kinematiky a dynamiky
 • Dynamika rotorových soustav
  Poslední aktualizace: 2012-02-28 11:26:56
 • Hluk, vibrace, modelování dynamických vlastností interaktivních dynamických soustav
  Poslední aktualizace: 2012-02-28 11:31:26
FSI
Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
Odbor statiky, pružnosti a pevnosti
 • Numerická simulace vybraných technologických operací
  Poslední aktualizace: 2011-01-04 11:05:48
 • Výpočtová a experimentální analýza napětí, deformace a pevnostní návrh strojních dílů a soustav
  Poslední aktualizace: 2012-02-28 11:47:35
FSI
Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky.
Odbor mechatroniky
 • Autonomní mobilní robotika.
 • Autonomní zdroje energie pro bezdrátové aplikace.
 • Měření mechatronických veličin.
 • Ventilace a chlazení elektrických strojů a zařízení.
 • Výpočty, simulace a optimalizace mechatronických systémů.
FSI
Ústav procesního a ekologického inženýrství
Odbor procesního a ekologického inženýrství
 • Čištění spalin a průmyslových plynů
 • Koncepční návrh a optimalizace energetických systémů
 • Měření emisí
 • Možnosti využití a zneškodňování odpadů
 • Pevnostní výpočty zařízení
 • Řízené stárnutí zařízení
 • Výměníky tepla, ohřevná zařízení a systémy výměny tepla
  Poslední aktualizace: 2011-01-04 10:39:06
 • Výpočtové modelování proudění tekutin se zaměřením na spalování
 • Využití biodegradabilních odpadů
 • Zkoušky a vývoj hořáků a spalování nestandardních kapalných paliv
  Poslední aktualizace: 2011-01-04 10:39:06
FSI
Ústav strojírenské technologie
Odbor technologie obrábění
 • Aplikace 3D modelování na CNC strojích
  Poslední aktualizace: 2009-12-06 08:59:15
 • Design řezných nástrojů
  Poslední aktualizace: 2017-04-27 03:40:25
 • Nekonvenční technologie
  Poslední aktualizace: 2009-12-06 20:47:06
 • Parametrické konstruování řezného nářadí se zaměřením na přenos dat mezi systémy CAD a CAM, s využitím databáze konstrukčních a technologických prvků
  Poslední aktualizace: 2009-12-06 11:25:35
 • Příprava nadstavbových modulů pro systémy CAD/CAM z oblasti technologické přípravy výroby
  Poslední aktualizace: 2009-12-06 19:37:11
 • Rozbor vlivu řezných podmínek na integritu povrchu obrobených ploch se zaměřením na funkční spolehlivost součásti
  Poslední aktualizace: 2009-12-06 11:06:24
 • Technologické postupy, jejich racionalizace, měření spotřeby času a výkonů
  Poslední aktualizace: 2012-02-27 10:05:53
 • Technologie Rapid Prototyping
  Poslední aktualizace: 2009-12-06 12:02:49
 • Testování řezných nástrojů a procesních kapalin pro strojní, textilní a dřevařský průmysl a medicínské účely
  Poslední aktualizace: 2009-12-06 13:26:44
 • Vývoj expertních systémů optimalizace řezných podmínek pro jednotlivé metody obrábění, nástrojové a obráběné materiály
  Poslední aktualizace: 2009-12-06 13:26:44
 • Výzkum integrity povrchu, vad povrchu, přesnosti provedení tvarových prvků a celkové přesnosti v závislosti na programované trajektorii, pro nekonvenční metody obrábění
  Poslední aktualizace: 2009-12-06 13:26:44
 • Výzkum řezivosti nástrojových materiálů
  Poslední aktualizace: 2009-12-06 13:26:44
 • Výzkum vlivu tepelného a mechanického zatížení nástroje na průběh jeho opotřebení a trvanlivost
  Poslední aktualizace: 2009-12-06 13:26:44
FSI
Ústav strojírenské technologie
Odbor technologie svařování a povrchových úprav
 • Kurzy vyššího svářečského personálu -mezinárodní svářečský inženýr, technolog a specialista, evropský specialista pro žárové nástřiky
 • Tavná svařitelnost kovových materiálů
 • Žárové nástřiky
FSI
Ústav strojírenské technologie
Odbor technologie tváření kovů a plastů
 • Kurzy a celoživotní vzdělávání
  Poslední aktualizace: 2011-01-04 10:35:19
 • Analýza procesů tváření s využitím simulačních software a případným návrhem úpravy technologie nebo nástrojů.
 • Laboratoř mechanických zkoušek materiálů
 • Laboratoř měření tvrdosti
 • Laboratoř pěchovacích zkoušek
 • Laboratoř rychlých deformací a modelování tvářecích procesů
 • Laboratoř tváření plechu a mechanických zkoušek
 • Těžká lisovna
FSI
Ústav strojírenské technologie
Slévárenství
 • Formovací směsi
 • Metalurgie slitin hliníku
 • metalurgie slitin železa
 • Numerická simulace slévárenských procesů
 • Vakuová metalurgie specielních slitin
FSI
Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
 • Diagnostika elektrických strojů
  Poslední aktualizace: 2009-12-07 16:00:29
 • Expertizy a odborné posouzení ve strojírenství (výrobní stroje a průmyslová robotika)
  Poslední aktualizace: 2010-02-05 12:48:53
 • Kursy a celoživotní vzdělávání
  Poslední aktualizace: 2009-12-07 16:34:43
 • Plánování BOZP a prevence průmyslových havárií
  Poslední aktualizace: 2010-01-22 15:07:03
 • Plánování systémů managementu kvality a životního prostředí
  Poslední aktualizace: 2010-03-24 08:17:56
 • Plánování systémů managementu laboratoří (zkušební i kalibrační)
  Poslední aktualizace: 2009-12-07 16:13:54
 • Plánování systémů managementu měření (MSA)
  Poslední aktualizace: 2009-12-07 16:13:54
 • Posuzování rizik a bezpečnosti strojních zařízení
  Poslední aktualizace: 2010-01-05 13:24:36
 • Projekční činnost a konstrukce
  Poslední aktualizace: 2010-03-24 10:46:07
 • Simulace výrobních a nevýrobních systémů, plánování výroby, výrobní logistika
  Poslední aktualizace: 2010-01-05 13:24:36
 • Soudně-inženýrské poradenství v oboru strojírenství a ekonomiky výrobních strojů, systémů a zařízení
  Poslední aktualizace: 2010-02-05 12:48:53
 • Speciální měření pomocí unikátní techniky (např. snímání rychlých dějů vysokorychlostní kamerou, hodnocení struktury povrchů součástí, měření geometrických veličin, měření úchylek tvaru a polohy , měření kroutících momentů, momentových charakteristik na točivých strojích)
  Poslední aktualizace: 2010-01-22 15:07:03
 • Uvádění výrobků na trh (výrobková certifikace)
  Poslední aktualizace: 2009-12-07 16:13:54
 • Vývoj, konstrukce výrobních strojů a strojních uzlů (např. systémy výměny nástrojů, vřeteníky apod.) a tvorba virtuálních prototypů za pomoci trojrozměrné stereoskopické projekce
  Poslední aktualizace: 2010-01-05 11:53:50
RO
Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
Centrum sportovních aktivit
 • Analýza kinetiky a dynamiky přímočarých pohybů s videozáznamem
RO
Institut celoživotního vzdělávání
Celoživotní vzdělávání
 • Celoživotní vzdělávání
USI
Ústav soudního inženýrství
Certifikační orgán ÚSI
 • Certifikace expertů
USI
Ústav soudního inženýrství
Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostí
 • Oceňování nemovitostí
 • Vady a poruchy staveb
USI
Ústav soudního inženýrství
Odbor znalectví ve strojírenství, analýza dopravních nehod a oceňování motorových vozidel
 • Analýza dopravních nehod
 • Oceňování motorových vozidel
 • Znalectví ve strojírenství