MENU

Závěrečné práce

Témata bakalářských prací

Témata diplomových prací

Zpracování závěrečných prací

Elektronické odevzdávání závěřečných prací v IS Studis

Toto jsou předběžné informace k elektronickému odevzdávání závěrečných prací (bakalářských a diplomových) v IS Studis. Podle potřeby budou doplňovány a upravovány.

Studenti budou odevzdávat záv. práci v IS Studis v záložce Moje závěrečná práce v části Odevzdané soubory – Odevzdat práci. Tato funkce zatím nebyla spuštěna. Ukázka, jak bude odevzdávání vypadat, je zde

– Práce se bude odevzdávat v podobě:

plného textu v 1 souboru ve formátu PDF, max. velikost bude omezena na 10 MB, v případě potřeby navíc i 1 souboru s přílohami (zakomprimovány ve formátu ZIP), max. velikost 15 MB.

– Elektronická podoba práce:

musí obsahovat titulní stranu a další náležitosti (obsah, literatura…), nesmí obsahovat licenční smlouvu (která se podepsaná volně vkládá do svázané záv. práce), ani podepsané zadání (které se do práce vloží po vytištění, před svázáním).

– Další informace o podobě záv. prací naleznete v následujících dokumentech:

Směrnice rektora 9/2007 – Úprava, odevzdávání a zveřejňování VŠ kvalifikačních prací. Dodatek ke směrnici rektora 9/2007 – Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně. Směrnice děkana č. 2/2007 doplňující směrnici rektora č. 9/2007.

Zdroj: Elektronické odevzdávání závěřečných prací v IS Studis. [online]. [cit. 2008–05–15]

Jak mají vypadat jednotlivé části diplomové a bakalářské práce

Bakalářská práce

Diplomová práce

Pozn. : Listinná a lektronická verze VŠKP jsou identické, nebrání-li tomu technické překážky. (Dodatek k 9/2007 – Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně, článek 6, odst. 3)

Tato vzorová předloha smlouvy by měla být vždy uzavřena pro případ, že si např. firma přeje, aby téma či výsledky řešené v DP (BP) podléhaly obchodnímu (či jinému) utajení. Bez řádně oboustranně uzavřené smlouvy, nelze část závěrečné práce řešené na naší fakultě, prohlásit za tajnou.

Metodika a doporučení pro zpracování závěrečných prací

dle (ČSN 01 3107–81, ST SEV 651–77 a ČSN 01 3180–82, ST SEV 2824–80)

Bibliografické citace

zdroj: BOLDIŠ, P. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690–2: Část 1 – Citace: metodika a obecná pravidla. Verze 3.3. [online]. c1999–2004, poslední aktualizace 11. 11. 2004 [cit. 2004–11–10].

zdroj: BOLDIŠ, P. Modely a příklady citací u jednotlivých typů dokumentů.

Příklady citací

Normy, předpisy a směrnice

Směrnice děkana č. 3/2005 o řádném ukončení studia a státní závěrečné zkoušce, která doplňuje články 21 – 26 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně

Směrnice rektora č. 9/2007 – úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně

Dodatek k 9/2007 – Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně

Směrnice děkana č. 2/2007 doplňující směrnici rektora č. 9/2007 „Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací“ pro práce bakalářské a diplomové

Plagiátorství v závěrečných pracích

Presentace závěrečných prací

DomůHistorie odboru slévárenstvíStudiumStudijní OporyZávěrečné práceStátní závěrečné zkouškyVěda a výzkumPublikační činnostProduktyPracovníci odboruDoktorandiFotogaleriePracovní příležitostiKontakt