VUT v Brně, FSI - Ústav strojírenské technologie
úvodní stránka

Vítejte na stránkách ODBORU TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ

 

Aktuality

Žádné aktuální novinky
Starší aktuality >>>

Pedagogická činnost
 1. Odbor technologie obrábění zajišťuje přípravu odborníků s širokým uplatněním ve všech oblastech technologie výroby v moderní průmyslové sféře velkovýrobní, malovýrobní a podnikatelské, dále v nevýrobních oblastech, jako jsou služby, obchod, poradenská činnost a expertní činnost
 1. Posluchač má možnost seznámit se v průběhu studia teoreticky i prakticky se všemi druhy technologie obrábění od základních ručních operací až po složité a náročné technologické operace.
  Velký důraz je kladen na počítačovou podporu technologie, která zasahuje nejen do všech oblastí technologické přípravy výroby, ale i do vlastního řízení výrobních a manipulačních jednotek a jejich provázanosti. Bohatá podpora počítačového a numerického programování s grafickou simulací obrábění představuje moderní a komfortní plánování výroby a určování výrobních strategií
 1. Výuka probíhá v souladu s nejnovějšími poznatky v oboru obrábění a absolvent má možnost získat i základní znalosti z oblasti výrobně souvisejících technologií tváření, svařování, slévání, zpracování plastů a dalších odborných disciplín. Po dokončení studia je schopen samostatně řešit všechny úkoly technologie výroby, technické a technologické přípravy výroby s počítačovou podporou v rámci metod CAD/CAM/CIM. 
 1. Důraz je kladen na jazykovou vybavenost našich studentů, a proto je několik předmětů specializace přednášeno alternativně v jazyce anglickém. Student získává základní odbornou slovní zásobu, nejčastější slovní obraty a frazeologii, se kterými se může často setkat v dnešní době, čímž zvyšuje své možnosti na získání zaměstnání s odpovídajícím ohodnocením.
 1. Absolvent tak získává ucelené znalosti v oblasti aplikace konvenčních i nekonvenčních technologií obrábění, konstrukce přípravků, řezných nástrojů a hodnocení jejich řezivosti s ohledem na konkrétní nástrojový a obráběný materiál. Velká pozornost je věnována řízení moderních CNC obráběcích strojů, zpracování technologických postupů obrábění, hodnocení jakosti a spolehlivosti strojírenských výrobků, metrologii, mechanizaci a automatizaci strojírenské výroby, projektování základních strojírenských provozů, průmyslovému managementu a řízení výroby. Studiem bývá pravidelně doplněno absolvováním exkurzí nebo pobytů na předních domácích i zahraničních výrobních pracovištích EU, aby byla zachována informovanost se současným stavem obráběcí technologie v praxi.

Zaměření vědecko-výzkumné činnosti
 1. Příprava nadstavbových modulů pro systémy CAD/CAM z oblasti technologické přípravy výroby
 2. Analýza rozměrových systémů skříňovitých součástí obráběných na NC souřadnicových vyvrtávačkách z hlediska automatizace TgPV
 3. Aplikace 3D modelování na CNC strojích
 4. Vývoj expertních systémů optimalizace řezných podmínek pro jednotlivé metody obrábění, nástrojové a obráběné materiály
 5. Aplikace expertních systémů v oblasti optimalizace technologických procesů, volby strojního zařízení a řezného nářadí
 6. Parametrické konstruování řezného nářadí se zaměřením na přenos dat mezi systémy CAD a CAM, s využitím databáze konstrukčních a technologických prvků
 7. Výzkum vlivu tepelného a mechanického zatížení nástroje na průběh jeho opotřebení a trvanlivost
 8. Optimalizace geometrie břitu nástroje
 9. Testování řezných nástrojů pro strojní, textilní a dřevařský průmysl a medicínské účely
 10. Testování řezných kapalin
 11. Výzkum řezivosti nástrojových materiálů
 12. Predikce kinetické obrobitelnosti nových konstrukčních materiálů pomocí magnetokorelační analýza, s aplikací pro adaptivní řízení NC a CNC obráběcích strojů
 13. Kvantifikace obrobitelnosti technických materiálů
 14. Kvantifikace dynamické přesnosti výrobních zařízení se zaměřením na kvalitu obrobených ploch
 15. Rozbor vlivu řezných podmínek na integritu povrchu obrobených ploch se zaměřením na funkční spolehlivost součásti
 16. Predikce provozní spolehlivosti NC a CNC obráběcích strojů a automatizovaných výrobních systémů
 17. Výzkum interakčních charakteristik nástroj-obrobek při nekonvenčních metodách obrábění těžkoobrobitelných materiálů
 18. Výzkum integrity povrchu, vad povrchu, přesnosti provedení tvarových prvků a celkové přesnosti v závislosti na programované trajektorii, pro nekonvenční metody obrábění
 19. Optimalizace řezného procesu při obrábění těžkoobrobitelných materiálů

Nabízíme
 1. Pořádání základních kurzů a školení v oblastech
  • základy moderního CNC programování řídicího systému Sinumerik 810D/840D
  • pokročilé metody CNC programování řídicího systému Sinumerik 810D/840D
  • programování řídicího systému Sinumerik 810D/840D profesionálně
  • základy systémů CAD/CAM a CNC (včetně transferu dat)
  • logistika pro provozní inženýry
 2. Školení, inženýrsko poradenskou a vědeckovýzkumnou činnost v oblastech
  • řízení a plánování technické přípravy výroby
  • technologické projektování
  • technologická příprava výroby
  • metody průmyslového inženýrství
  • technologičnost konstrukce
  • přesnost obrábění
  • přesnost NC obráběcích strojů
  • rozměrové systémy součástí
  • spolehlivost strojírenských výrobků a výrobních systém
 3. Poradenskou činnost v oblastech
  • aplikace nových nástrojů a nástrojových materiálů
  • obrábění nových konstrukčních materiálů
  • aplikace nekonvenčních metod obrábění
 4. Hodnocení řezivosti nových nástrojových materiálů
 5. Hodnocení obrobitelnosti nových technických materiálů
 6. Vývoj a výrobu speciálních dílců na zakázku
 7. Znaleckou činnost v oblasti odhadu cen technických zařízení, technologie provozů a podniků

 
 
     
 
Copyright © 2024 UST - odbor obrábění. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved.