VUT v Brně, FSI - Ústav strojírenské technologie
úvodní stránka Studium v zahraničíDetailní informace ze studia v zahraničí

Rady a zkušenosti našich studentů, studujících v zahraničí

Seznam studentů, kteří se studia v zahraničí zúčastnili
 
Příjmení Jméno Kam Země
ak.r.
Právec Zdeněk Chemnitz D 2004/2005
Doležal Libor Chemnitz D 2004/2005
Vencálek Libor Chemnitz D 2004/2005
Jaroš Tomáš Lyngby DK 2004/2005
Míchal Aleš Lyngby DK 2004/2005
Spisar Tomáš Lyngby DK 2004/2005
Vaculka Rostislav Lyngby DK 2004/2005
Gotzová Ilona Sydney Austálie 2004/2005
Plesník Martin Izhevsk Rusko 2005/2006
Minář Radek Tampere FI 2005/2006
Paprskář Václav Tampere FI 2005/2006
Skácal Libor Lyngby DK 2005/2006
Slunský Jan Lyngby DK 2005/2006
Šurda Adam Lyngby DK 2005/2006
Langerová Julie Lyngby DK 2006/2007
Zeisbergerová Jana Lyngby DK 2006/2007
Hrazdira David Vídeň A 2006/2007
Stavinoha Petr Lyngby DK 2006/2007
Műller Pavel Lyngby DK 2006/2007
Slunský Jan Lyngby DK 2006/2007
Roček Radek Oulu FI 2006/2007
Hrazdira David Pohang University of Science and Technology J.Korea 2007/2008
Műller Pavel Lyngby DK 2007/2008
Vencálek Jaroslav Lyngby DK 2007/2008
Dvořáček Jan Lyngby DK 2007/2008
Műller Jiří Lyngby DK 2007/2008
Filipčík Jiří Lyngby/Oulu (ještě není rozhodnuto, která země) DK/FI 2007/2008
Flodr Vojtěch Lyngby/Oulu (ještě není rozhodnuto, která země) DK/FI 2007/2008

 

Úèty a platby


Zku¹enosti s úètem


typ úètu a název ústavu v ÈR
studentský úèet, ÈS a.s.
typ karty, poplatek za její vystavení
embasovaná karta VISA Partner
poji¹tìní ke kartì, pøíp. dal¹í výhody
poji¹tìní za zneu¾ití karty 480 Kè/rok, cestovní poji¹tìní 300 Kè/rok
zku¹enosti s výbìrem z úètu (vý¹e poplatku)
100 Kc jednorázový poplatek + x % z vzbírané èásky
zku¹enosti s placením kartou
¾ádné
zalo¾ení úètu v zahranièí ( potøebné doklady pro jeho zalo¾ení, rychlost zalo¾ení a vystavení plat.karty)
pas, studentský prùkaz zahranièní univerzity, CPR number, zaøízení úètu okam¾ité, karta do týdne
název banky
Danske Bank
zku¹enosti s pou¾íváním zahran.úètu (poplatky, typ karty, mo¾nost placení kartou, dal¹í výhody)
¾ádné poplatky, karta pouze na výbìr

Volný èas


Mimostudijní vy¾ití


mo¾nosti sportovního vy¾ití (vý¹e poplatku)
-
mo¾nost zapojení se do studentských organizací a aktivit (typ aktivity, vý¹e poplatku)
-
mo¾nosti kulturního vy¾ití
koncerty,...
podmínky pro cyklisty ve mìstì a okolí
vynikající - cyklistické stezky v¹ude
dal¹í mo¾nosti mimostudijních aktivit
cestovani okolo Kodanì
uveïte názvy klubù, kulturních, stud., sport, aj, zaøízení, která doporuèujete nav¹tívit
Cellarbar - bar pøímo ve ¹kole

Stipendium


Uznání stipendia


 
 

Zhodnocení


Celkové zhodnocení


 
 

Fotogalerie


Fotogalerie


 
 

Základní informace


Základní informace

Pøijímající univerzita (fakulta)
Danmark Tekniske Universitet
Obor studia na vysílající fakultì
Stojírenská technologie a prùmyslový managment
kontaktní osoba na pøij.univerzitì (email)
Dorte Hoffmann - intcouns.at.adm.dtu.dk
Roèník studia
4.
Délka pobytu
2 semestry
Osoba zodpovìdná za smlouvu na fakultì
Knoflíèek Radek, doc.Dr.Ing.
Charakter studia (studium pøedmìtù, semestrální, roèníkový, bakaláøský, diplomový projekt, dizertaèní práce, ateliér, aj.)
studium vybranných pøedmetù
Email (pokud souhlasíte s jeho zveøejnìním)
ales.michal.at.email.cz

Pøed výjezdem


Aktivity pøed výjezdem


hlavní dùvod zájmu o studium v zahranièí
studium v anglickém jazyce
prvotní zdroj informací o programu Socrates/Erasmus
internet
úroveò tohoto zdroje (1-3, 1 nejlep¹í)
2
jazyková pøíprava pøed výjezdem (jazyk, délka pøípravy, instituce)
angliètina, nìkolika mìsíèní pobyt v zahranièí
dal¹í vlastní aktivita pøed výjezdem (kontakty, studium web.stránek, zprávy døívìj¹ích úèastníkù, besedy, aj)
kontakt døívej¹ích úèastníkù
doklady potøebné pøed výjezdem (Learning agreement, Application form, ¾ádost o individuální studijní plán, ¾ádost o ubytování, ¾ádost o individuální stud. plán, souhlas ¹kolitele, vedoucího ústavu, aj)
Learning agreement, Application form, ¾ádost o ubytování, souhlas vedoucího ústavu
kde (od koho) jste získal informace o kurzech na pøijímající univerzitì (projektech)
www.dtu.dk
koho jste kontaktoval v pøípadì, ¾e jste si pobyt zaji¹»oval sám/sama, a jeho funkce
Anna Mette Holt
kolik kurzù jste si vybral/a
celkovì 5
z kolika kurù jste si mohl/a vybrat
pøenì nevím, ale bylo jich mnoho viz. www.dtu.dk
forma registrace do kurzù
pomocí tamního intranetu, vlastní studenský uèet, registrace kurzù, zkou¹ek

Prùbìh studia


Prùbìh studia


jaké formality jste si musel/a vyøídit po pøíjezdu do místa studia (napø.povolení k pobytu, registrace na univerzitì, aj)
povolení k pobytu na místní komunì - získaní CPR èísla, registrace na univerzitì, získaní potvrzení o datumu pøíjezdu
jaké doklady jste k tomu potøeboval/a
zvaci dopis, pas (OP)
jazykový kurz pøed zahájením semestru
Ne
délka trvání kurzu, poèet hodin týdnì
-
organizátor kurzu
-
vý¹e poplatku za kurz
-
jazykový kurz v prùbìhu semestru (poèet hodin, vý¹e poplatku, kredity za jeho absolvování, pokroèilost, obecný jazyk, odborný jazyk)
6hodin týdnì,ZDARMA,bez kreditu,konverzace, gramatika - Anglictina
hodnocení kurzu (1-3, 1 nejlep¹í)
1
nutnost zmìny registrace do kurzù po pøíjezdu (pokud ano, uveïte dùvody)
ne
v jakém jazyce jste na pøijímající univerzitì studoval/a
anglický
poèet výukových období v ak.r. (semestry, trimestry,aj)
semestry
zahájení a ukonèení výuky v jednotlivých semestrech (trimestrech)
zimní semestr 30.08. - 07.12.2004 + 03.01. - 21.01.2005, letní semestr 31.01. - 13.05.2005 + 06.06. - 24.06.2005
poèet hodin výuky týdnì
5-ti kreditový pøedmìt 4 hodiny týdnì, 10-ti kreditový pøedmìt 8 hodiny týdnì
poèet studentù ve skupinì
v závislosti na kurzu, od 25 do 80
forma výuky (pøedná¹ky, cvièení, laboratoøe, semináøe, práce na projektu - indiv, skupinová,
pøednásky, cièeni, práce na projektu - skupinová
individ.konzultace, zpracování zpráv, exkurze, samostudium, stá¾, aj)
individ.konsultace
forma ukonèení kurzu (projektu) - zkou¹ka písemná, zkou¹ka ústní, prezentace, obhajoba projektu, aj.
v¹echny mo¾nosti - v závislosti na kurzu
charakter hodnocení studia (typ kreditù, hodnocení známkou nebo slovní )
hodnocení známkou
hodnocení vztahu vyuèující-student
pøátelský vztah
kdy bylo mo¾né skládat zkou¹ky a pøedkládat projekty (na konci semestru, po skonèení výuk.bloku, kdykoli bìhem semestru)
na konci semestru - zkou¹kové období
poèet mo¾ností opakování zkou¹ky
¾adné
úroveò studia na pøijímající univerzitì ve srovnání s vysílající fakultou (ni¾¹í, vy¹¹í, srovnatelná)
srovnatelná
pøístup na internet po dobu studia a místo (univerzita, koleje, internet. kavárna, knihovna,aj)
24 hodin dennì, databary, knihovna
úroveò potøebného softwaru
vysoká
pøístup do knihovny a její vybavení
po - pá 8 - 20 hod., vysoká uroveò, literatura v angliètinì,dán¹tinì
byla souèástí studia i stá¾ - pokud ano, uveïte název firmy a délku stá¾e
ne
organizace welcome week
ano
jeho naplò
seznámeni s univerzitou, mìstem, registrace kurzù
vý¹e poplatku
200 DKK
kdo jej organizoval
International office
byl organizován program pro Erasmus studenty bìhem semestru
ano
pokud ano, uveïte jeho formu
koncerty, party
vý¹e poplatku za celý program nebo jednotl.akce
vstup volny
existence "buddy" systému a jeho hodnocení
ano - ¾adné zku¹enosti
charakter pomoci pøi zaji¹tìní formalit ze strany zahran.oddìlení
velice ochotní, vyøe¹ili skoro v¹e co po nich bylo ¾ádáno nebo alespoò poradili koho v pøípadì problémù kontaktovat

Zku¹enosti


Praktické zku¹enosti


zpùsob dopravy do místa studia
letecky
cena jízdenky ( letenky, aj)
2000 - 3000 Kc
typ poji¹tìní (léèebné výlohy, úrazové poji¹tìní, odpovìdnost za ¹kody, aj)
cestovní poji¹tìní,odpovìrnost za ¹kody
název poji¹»ovny
Poji¹»ovna VZP
vý¹e poplatku za poji¹tìní
3500 Kc
zpùsob zaji¹tìní ubytování (application form, email, telef. nebo osobní kontakt)
accomodation form - ¾ádost o zaji¹tìní ubytování
kdo zajistil ubytování (kontakt)
accomodation office - acco@adm.dtu.dk
koleje/privát
ubytování v rodinì, koleje
ceny za ubytování za mìs
2300 Dkk
zpùsob platby za ubytování
hotovì/slo¾enkou
nutnost placení depozitu (pokud ano, v jakém pøedstihu a jakou èástku, zpùsob jeho placení)
ano, 2300 Dkk
zpùsob vrácení depozitu, pøíp. jeho èásti
na konci pobytu
charakter ubytování (poèet lù¾ek v pokoji, v bytì)
jedno lùzko v pokoji, stùl, ¾idle, skøíò
vybavení pokoje nebo bytu
postel,stùl,¾idle
mo¾nost vaøení, praní, aj.
ano
co doporuèujete si vzít s sebou (peøiny, spacák, kolo, jiné sport.potøeby, nádobí,aj)
kolo, spacák
mo¾nost stravování v menze
ano
cena za 1 obìd/veèeøi
19 Dkk - vegetarianské jídlo, 28 Dkk - masité jidlo
skladba a úroveò obìda/veèeøe
vegetarinské i masité pokrmy, zeleninové salaty, typická danská kuchynì
jiné mo¾nosti stravování na ¹kole (bufet, automaty, mikrovlnky, aj)
pizzeria,fast food, vlastní vaøení - kuchyòky na ústavech
nejlep¹í mo¾nost nákupu potravin (vzdálenost od místa ubytování)
Netto, Aldi - supermarkety, vzdálenost od ¹koly 1-2 km
charakter MHD
autobusy, vlaky, metro
cena pøedplatní jízdenky
4 zony - 500 Dkk - mìsíènì
cena jízdenky na 1 jízdu
2 zonova jizdenka na deset jizd - 110 Dkk

Finance


Finance


celková vý¹e Erasmus pøíspìvku
4305 Euro + 22050 Kc mobilitni fond
celková vý¹e pøíspìvku z mobilitního fondu VUT
22 500
dal¹í pøíspìvky a jejich zdroje (fakulta, ústav, pùjèka, rodièe,aj.)
fakulta, rodièe
vý¹e doplatku z vlastních zdrojù
100 eur/mìsíènì
prùmìrné mìsíèní výdaje - ubytování
2300 Dkk
prùmìrné mìsíèní výdaje - stravování
1200 Dkk
prùmìrné mìsíèní výdaje - MHD
500 Dkk na zaèátku pobytu, pozdìji pouze na kole
výdaje spojené se studijními aktivitami (v prùmìru na mìsíc)
na zaèátku semestru knihy (studijní podklady)
výdaje na mimostudijní aktivity (v prùmìru na mìsíc)
500 Dkk
prùmìrné mìsíèní výdaje - jiné
-
poplatky spojené s nástupem na univerzitu (semestrální, administrativní, èlenství v klubu, aj.)
-
mo¾nost získání pøíspìvku na pøijímající univerzitì (za práci na ústavu, na ubytování,aj)
-
mo¾nost brigády po dobu studia
tì¾ko se shání, ale pokud se se¾ene velmi dobré platové podmínky
charakter brigády (odborná, pomocné práce)
rozvoz novin, úklidy
kdo Vám pomohl zajistit brigádu nebo kde jste získal/a potøebné informace
inzerce
podmínky pøi získání brigády
uèet v bance, CPR number, pracovní povolení (15 hod.týdnì)
Va¹e tipy, jak u¹etøit
jízda na kole, vlasní stravování
 
 
     
 
Copyright © 2021 UST - odbor obrábění. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved.