VUT v Brně, FSI - Ústav strojírenské technologie
úvodní stránka Studium v zahraničíDetailní informace ze studia v zahraničí

Rady a zkušenosti našich studentů, studujících v zahraničí

Seznam studentů, kteří se studia v zahraničí zúčastnili
 
Příjmení Jméno Kam Země
ak.r.
Právec Zdeněk Chemnitz D 2004/2005
Doležal Libor Chemnitz D 2004/2005
Vencálek Libor Chemnitz D 2004/2005
Jaroš Tomáš Lyngby DK 2004/2005
Míchal Aleš Lyngby DK 2004/2005
Spisar Tomáš Lyngby DK 2004/2005
Vaculka Rostislav Lyngby DK 2004/2005
Gotzová Ilona Sydney Austálie 2004/2005
Plesník Martin Izhevsk Rusko 2005/2006
Minář Radek Tampere FI 2005/2006
Paprskář Václav Tampere FI 2005/2006
Skácal Libor Lyngby DK 2005/2006
Slunský Jan Lyngby DK 2005/2006
Šurda Adam Lyngby DK 2005/2006
Langerová Julie Lyngby DK 2006/2007
Zeisbergerová Jana Lyngby DK 2006/2007
Hrazdira David Vídeň A 2006/2007
Stavinoha Petr Lyngby DK 2006/2007
Műller Pavel Lyngby DK 2006/2007
Slunský Jan Lyngby DK 2006/2007
Roček Radek Oulu FI 2006/2007
Hrazdira David Pohang University of Science and Technology J.Korea 2007/2008
Műller Pavel Lyngby DK 2007/2008
Vencálek Jaroslav Lyngby DK 2007/2008
Dvořáček Jan Lyngby DK 2007/2008
Műller Jiří Lyngby DK 2007/2008
Filipčík Jiří Lyngby/Oulu (ještě není rozhodnuto, která země) DK/FI 2007/2008
Flodr Vojtěch Lyngby/Oulu (ještě není rozhodnuto, která země) DK/FI 2007/2008

 

Úèty a platby


Zku¹enosti s úètem


typ úètu a název ústavu v ÈR
Student + u Èeské spoøitelny
typ karty, poplatek za její vystavení
Visa Elektron - zdarma, embasovaná karta Visa Class de - 400 CZK / rok
poji¹tìní ke kartì, pøíp. dal¹í výhody
embasovaná karta ÈS - pojistné za zneu¾ití karty 480 CZK / rok, platba pøes internet
zku¹enosti s výbìrem z úètu (vý¹e poplatku)
bez problému, vý¹e poplatku za výbìr cca 3%
zku¹enosti s placením kartou
bez problému a bez poplatku
zalo¾ení úètu v zahranièí ( potøebné doklady pro jeho zalo¾ení, rychlost zalo¾ení a vystavení plat.karty)
ano; student card, yellow card (CPRnumber), pas; okam¾ité zalo¾ení úètu; vystavení karty do týdne
název banky
Danske Bank
zku¹enosti s pou¾íváním zahran.úètu (poplatky, typ karty, mo¾nost placení kartou, dal¹í výhody)
vlo¾ení 100 DKK pøi zalo¾ení úètu, vedení úètu je zcela bez poplatkù (po 10 letech neèinnosti je úèet zru¹en), karta pouze na výbìr,

Volný èas


Mimostudijní vy¾ití


mo¾nosti sportovního vy¾ití (vý¹e poplatku)
kolo jako ka¾dodenní doprava, bazén (celodenní plavenka do 20 DKK); hala, posilovna a sauna v areálu dtu (400 DKK / semestr), lezecká stìna (150 DKK / rok)
mo¾nost zapojení se do studentských organizací a aktivit (typ aktivity, vý¹e poplatku)
nevyu¾il jsem
mo¾nosti kulturního vy¾ití
koncerty, festivaly, karneval, spousta klubù v centru
podmínky pro cyklisty ve mìstì a okolí
více ne¾ výborné, cyklistické stezky jsou naprosto v¹ude
dal¹í mo¾nosti mimostudijních aktivit
cestování, spoleèné veèeøe, párty
uveïte názvy klubù, kulturních, stud., sport, aj, zaøízení, která doporuèujete nav¹tívit
nespoèet klubù a zajímavých míst nejen v centrum Kodanì, zábavní park Tivoli, Christiania, Nyhavn, pivovar Carlsberg, ¹kolní Cellar bar a kluby na kolejích

Stipendium


Uznání stipendia


 
 

Zhodnocení


Celkové zhodnocení


 
 

Fotogalerie


Fotogalerie


 
 

Základní informace


Základní informace

Pøijímající univerzita (fakulta)
DTU - Technical University of Denmark
Obor studia na vysílající fakultì
Strojírenská technologie a prùmyslový management
kontaktní osoba na pøij.univerzitì (email)
Dorte Hoffmann - intcouns@adm.dtu.dk
Roèník studia
4.
Délka pobytu
2 semestry
Osoba zodpovìdná za smlouvu na fakultì
doc. Ing. Radek Knoflíèek, Dr.
Charakter studia (studium pøedmìtù, semestrální, roèníkový, bakaláøský, diplomový projekt, dizertaèní práce, ateliér, aj.)
studium pøedmìtù

Pøed výjezdem


Aktivity pøed výjezdem


hlavní dùvod zájmu o studium v zahranièí
studium v zahranièí, zku¹enosti a poznání, angliètina
prvotní zdroj informací o programu Socrates/Erasmus
webové stránky rektorátu
úroveò tohoto zdroje (1-3, 1 nejlep¹í)
2
jazyková pøíprava pøed výjezdem (jazyk, délka pøípravy, instituce)
dal¹í vlastní aktivita pøed výjezdem (kontakty, studium web.stránek, zprávy døívìj¹ích úèastníkù, besedy, aj)
zprávy døívìj¹ích studentù na DTU, zji¹»ování informací o dtu - www.dtu.dk, hledání ubytování pøes PF Accommodation Office na dtu a pøes Sublet Office na jednotlivých kolejích
doklady potøebné pøed výjezdem (Learning agreement, Application form, ¾ádost o individuální studijní plán, ¾ádost o ubytování, ¾ádost o individuální stud. plán, souhlas ¹kolitele, vedoucího ústavu, aj)
application form, learning agreement, potvrzení o pøijetí na dtu, transcript of academic records, potvrzení o úrovni angliètiny, vèasná ¾ádost o ubytování
kde (od koho) jste získal informace o kurzech na pøijímající univerzitì (projektech)
webové stránky DTU (www.kurser.dtu.dk)
koho jste kontaktoval v pøípadì, ¾e jste si pobyt zaji¹»oval sám/sama, a jeho funkce
Anne Mette Holt - amh@adm.dtu.dk, nová smlouva mezi FSI a dtu
kolik kurzù jste si vybral/a
3 / 3
z kolika kurzù jste si mohl/a vybrat
cca z deseti na semestr
forma registrace do kurzù
vyplnìním LA, který byl souèástí International Student Form + koneèná registrace v prùbìhu Introduction Week na dtu, na letní semestr ji¾ elektronicky pøes CampusNet

Prùbìh studia


Prùbìh studia


jaké formality jste si musel/a vyøídit po pøíjezdu do místa studia (napø.povolení k pobytu, registrace na univerzitì, aj)
povolení k pobytu (yellow card, CPRnumber) - vyøizovalo se hromadnì na dtu bìhem Introduction week
jaké doklady jste k tomu potøeboval/a
pas, potvrzení o pøijetí na dtu
jazykový kurz pøed zahájením semestru
délka trvání kurzu, poèet hodin týdnì
organizátor kurzu
vý¹e poplatku za kurz
jazykový kurz v prùbìhu semestru (poèet hodin, vý¹e poplatku, kredity za jeho absolvování, pokroèilost, obecný jazyk, odborný jazyk)
angliètina pro zahranièní studenty - 2x týdnì po 2,5 hod., bezplatný, bez kreditu, obecná angliètina, dvì jazykové úrovnì, lze nav¹tìvovat pouze jeden semestr
hodnocení kurzu (1-3, 1 nejlep¹í)
2
nutnost zmìny registrace do kurzù po pøíjezdu (pokud ano, uveïte dùvody)
ano, prvotní seznam kurzù byl zøejmì pro pøede¹lý rok, docházelo ke zmìnám
v jakém jazyce jste na pøijímající univerzitì studoval/a
angliètina
poèet výukových období v ak.r. (semestry, trimestry,aj)
2 semestry - podzimní a jarní, semestr tvoøí 13-týdenní blok + 3-týdenní blok po zkou¹kovém období
zahájení a ukonèení výuky v jednotlivých semestrech (trimestrech)
podzimní semestr: 30.08. - 07.12.2004 + 03.01. - 21.01.2005, jarní semestr: 31.01. - 13.05.2005 + 06.06. - 24.06.2005
poèet hodin výuky týdnì
obecnì pøedmìt za 5 kreditù je 4 hodiny/týden, za 10 kreditù 8 hodin/týden
poèet studentù ve skupinì
rùzné - od 6 do .
forma výuky (pøedná¹ky, cvièení, laboratoøe, semináøe, práce na projektu - indiv, skupinová,
pøedná¹ky, následují cvièení, nìkdy exkurze v rámci výuky; individuální nebo skupinové práce, prezentace nebo jen odevzdání projektu
individ.konzultace, zpracování zpráv, exkurze, samostudium, stá¾, aj)
individuální konzultace osobnì nebo pøes email
forma ukonèení kurzu (projektu) - zkou¹ka písemná, zkou¹ka ústní, prezentace, obhajoba projektu, aj.
hodnocení práce ze semestr, prezentace nebo jen odevzdání projektu, písemná nebo ústní zkou¹ka
charakter hodnocení studia (typ kreditù, hodnocení známkou nebo slovní )
kredity, hodnocení stupnicí 00 - 13 (6 je minimum na projití, 13 nedosa¾itelné maximum)
hodnocení vztahu vyuèující-student
velmi pøátelský, bì¾né je oslovování vyuèujícího pouze køestním jménem
kdy bylo mo¾né skládat zkou¹ky a pøedkládat projekty (na konci semestru, po skonèení výuk.bloku, kdykoli bìhem semestru)
dílèí projekty v prùbìhu semestru, závìreèné projekty a zkou¹ky na konci výukového bloku - pøedem stanovené termíny
poèet mo¾ností opakování zkou¹ky
bez mo¾nosti
úroveò studia na pøijímající univerzitì ve srovnání s vysílající fakultou (ni¾¹í, vy¹¹í, srovnatelná)
vy¹¹í úroveò, výukový styl je zcela jiný, práce na projektech je spí¹e skupinová spolupráce ve skupinì cca 4 lidí
pøístup na internet po dobu studia a místo (univerzita, koleje, internet. kavárna, knihovna,aj)
univerzita - 24 hodin dennì / 7 dní v týdnu pøístup do databarù na studijní kartu (vyzvednutí po pøíjezdu i s heslem, vlastní úèet 1GB), koleje - internet je samozøejmostí
úroveò potøebného softwaru
výborná
pøístup do knihovny a její vybavení
Po - Pá 8:00 - 20:00, poèítaèe (daleko lep¹í v databarech), skenery a tiskárny - skenování a tisk je zdarma
byla souèástí studia i stá¾ - pokud ano, uveïte název firmy a délku stá¾e
organizace welcome week
dobrá
jeho naplò
prezentace dtu - provedení ¹kolou, vyøízení potøebných dokladù pro povolení k pobytu, koneèná registrace kurzù, seznámení se studenty, prohlídka Kodanì, veèeøe, párty
vý¹e poplatku
200 DKK
kdo jej organizoval
International Office na dtu
byl organizován program pro Erasmus studenty bìhem semestru
fotbalový turnaj, nìjaké výlety, schùzky ka¾dé úterý v Cellar baru
pokud ano, uveïte jeho formu
informace na letácích po ¹kole, nepovinná úèast
vý¹e poplatku za celý program nebo jednotl.akce
rùzné, zále¾elo na akci, v¹e si ka¾dý hradí sám
existence "buddy" systému a jeho hodnocení
existuje, ale vlastního buddyho jsem nemìl - velký poèet studentù, malý poèet buddy, úroveò byla rozdílná - nìkterý se sotva ozval, jiný vás vyzvedl tøeba u¾ na leti¹ti
charakter pomoci pøi zaji¹tìní formalit ze strany zahran.oddìlení
pomoc s èímkoli, studijním i nestudijním

Zku¹enosti


Praktické zku¹enosti


zpùsob dopravy do místa studia
letecky - Smart Wings
cena jízdenky ( letenky, aj)
jednosmìrná letenka 2480 CZK
typ poji¹tìní (léèebné výlohy, úrazové poji¹tìní, odpovìdnost za ¹kody, aj)
dlouhodobé cestovní zdravotní pøipoji¹tìní - vèetnì léèebných výloh, zubního o¹etøení, repatriace, atd. + poji¹tìní odpovìdnosti za ¹kody; obecnì nutný Evropský prùkaz zdravotního poji¹tìní
název poji¹»ovny
VZP
vý¹e poplatku za poji¹tìní
cestovní poji¹tìní 4000 CZK / rok + odpovìdnost za ¹kody asi 400 CZK / rok
zpùsob zaji¹tìní ubytování (application form, email, telef. nebo osobní kontakt)
¾ádost na Accommodation Office pøes Accommodation form zaslaná ji¾ v prùbìhu února - neschopni zajistit ubytování ani v prùbìhu záøí (zaji¹tìno náhradní ubytování v hostelu a tìlocviènì dtu), odpovìï na inzerát, Sublet office na jednotlivých kolejích dtu
kdo zajistil ubytování (kontakt)
mìl Accommodation Office - acco@adm.dtu.dk, Sublet office - Paul Bergsoe Kollegiet, Christian Agger - sublet@pbk.dk (dal¹í fremleje@pop.k-net.dk, fremleje@ostenfeld.dk, fremleje@kampsax.dtu.dk, fremleje@vkr.dk, fremleje@nybro.dk, fremleje@wdk.dk, .)
koleje/privát
privát asi 2 km od ¹koly, koleje asi 5 km od ¹koly
ceny za ubytování za mìs
2000 DKK (privát), 1965 DKK (koleje)
zpùsob platby za ubytování
slo¾enka
nutnost placení depozitu (pokud ano, v jakém pøedstihu a jakou èástku, zpùsob jeho placení)
ano, pøi podpisu smlouvy, depozit ve vý¹i mìsíèního nájmu, v hotovosti
zpùsob vrácení depozitu, pøíp. jeho èásti
v hotovosti (privát), pøevod na úèet (koleje)
charakter ubytování (poèet lù¾ek v pokoji, v bytì)
privát - vìt¹í 2 + 1, plnì zaøízen, dal¹í dva spolubydlící; koleje - vlastní pokoj s koupelnou a záchodem, spoleèná kuchyòka na patøe pro 12 lidí
vybavení pokoje nebo bytu
privát - kompletnì zaøízen, koleje - nezaøízený pokoj (základní zaøízení lze sehnat na kolejích a po domluvì vypùjèit - správce kolejí, zodpovìdná osoba na bloku/patøe), pokoje jsou ale vìt¹inou zaøízeny
mo¾nost vaøení, praní, aj.
kompletnì zaøízená kuchyò na kolejích, mo¾nost vaøení i ve ¹kole - v nìkterých budovách dtu jsou volnì pøístupné kuchynì - ideální místa pro spoleèné vaøení, párty atd.; místnost na praní v areálu kolejí - praèky a su¹ièky na kartu, praní za poplatek 8 DK
co doporuèujete si vzít s sebou (peøiny, spacák, kolo, jiné sport.potøeby, nádobí,aj)
spacák, náøadí a vìci na opravu kola, samotné kolo lze koupit v Dánsku od 500 DKK - inzeráty na dtu, policejní aukce, levné obchody
mo¾nost stravování v menze
ano
cena za 1 obìd/veèeøi
hlavní teplé jídlo 28 DKK; zeleninové saláty, vegetariánské jídlo asi 20 DKK (forma bufetu, cca 7 DKK / 100g)
skladba a úroveò obìda/veèeøe
pouze obìdy v menze - teplé hlavní jídlo, saláty a vegetariánské jídlo, sendvièe, oblo¾ené chleby atd.
jiné mo¾nosti stravování na ¹kole (bufet, automaty, mikrovlnky, aj)
volnì pøístupné kuchynì v areálu dtu, místnosti s prodejem kafe, èaje, sladkostí (mikrovlnky), automaty na kafe, fast food v hlavní budovì
nejlep¹í mo¾nost nákupu potravin (vzdálenost od místa ubytování)
nejlevnìj¹í nákup potravin v Nettu, Aldi a Faktech (v¹e blízko ¹koly)
charakter MHD
mìstské vlaky, busy a metro
cena pøedplatní jízdenky
www.rejseplanen.dk, doprava je v obecnì velmi drahá (Kodaò je rozdìlena na nìkolik desítek zón, snad 90), zále¾í na poètu zón (napø. DTU - Kastrup airport 6 zón, DTU - centrum 5 zón), mìsíèní lístek na v¹echny zóny stojí pøes 1000 DKK
cena jízdenky na 1 jízdu
lístek v busu bez karty na 2 zóny 22,50 DKK, 3 zóny 32 DKK, . ; výhodné karty na 10 jízd - na 2 zóny 110 DKK, 3 zóny 150 DKK, .

Finance


Finance


celková vý¹e Erasmus pøíspìvku
410 EUR / mìsíc
celková vý¹e pøíspìvku z mobilitního fondu VUT
2100 CZK / mìsíc
dal¹í pøíspìvky a jejich zdroje (fakulta, ústav, pùjèka, rodièe,aj.)
6000 CZK jako mimoøádné stipendium fakulty
vý¹e doplatku z vlastních zdrojù
hodnì
prùmìrné mìsíèní výdaje - ubytování
2000 DKK
prùmìrné mìsíèní výdaje - stravování
1000 DKK
prùmìrné mìsíèní výdaje - MHD
jezdil jsem vìt¹inou na kole, MHD pouze první mìsíc a jinak nárazovì - cca 2000 DKK / pobyt
výdaje spojené se studijními aktivitami (v prùmìru na mìsíc)
na zaèátku semestru vìt¹inou za knihy, manuály atd. (kní¾ku si lze ale pùjèit v knihovnì, naskenovat a vytisknout zcela zdarma)
výdaje na mimostudijní aktivity (v prùmìru na mìsíc)
500 DKK
prùmìrné mìsíèní výdaje - jiné
poplatky spojené s nástupem na univerzitu (semestrální, administrativní, èlenství v klubu, aj.)
¾ádné poplatky za ¹kolu, 200 DKK Introduction week, pronájem skøíòky 150 DKK / semestr, poplatek za posilovnu, saunu 400 DKK / semestr
mo¾nost získání pøíspìvku na pøijímající univerzitì (za práci na ústavu, na ubytování,aj)
ne
mo¾nost brigády po dobu studia
ano
charakter brigády (odborná, pomocné práce)
spí¹e pomocné nebo manuální práce - rozvoz novin, univerzitní testy - simulace klimatizace v letecké kabinì, úklidy v domácnostech
kdo Vám pomohl zajistit brigádu nebo kde jste získal/a potøebné informace
nástìnky a letáky na dtu a kolejích
podmínky pøi získání brigády
pro vý¹e zmínìné brigády snad ¾ádné, pro oficiální práce je èasto vy¾adovaná znalost dán¹tiny
Va¹e tipy, jak u¹etøit
jezdit na kole
 
 
     
 
Copyright © 2018 UST - odbor obrábění. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved.