VUT v Brně, FSI - Ústav strojírenské technologie
úvodní stránka Studium v zahraničíDetailní informace ze studia v zahraničí

Rady a zkušenosti našich studentů, studujících v zahraničí

Seznam studentů, kteří se studia v zahraničí zúčastnili
 
Příjmení Jméno Kam Země
ak.r.
Právec Zdeněk Chemnitz D 2004/2005
Doležal Libor Chemnitz D 2004/2005
Vencálek Libor Chemnitz D 2004/2005
Jaroš Tomáš Lyngby DK 2004/2005
Míchal Aleš Lyngby DK 2004/2005
Spisar Tomáš Lyngby DK 2004/2005
Vaculka Rostislav Lyngby DK 2004/2005
Gotzová Ilona Sydney Austálie 2004/2005
Plesník Martin Izhevsk Rusko 2005/2006
Minář Radek Tampere FI 2005/2006
Paprskář Václav Tampere FI 2005/2006
Skácal Libor Lyngby DK 2005/2006
Slunský Jan Lyngby DK 2005/2006
Šurda Adam Lyngby DK 2005/2006
Langerová Julie Lyngby DK 2006/2007
Zeisbergerová Jana Lyngby DK 2006/2007
Hrazdira David Vídeň A 2006/2007
Stavinoha Petr Lyngby DK 2006/2007
Műller Pavel Lyngby DK 2006/2007
Slunský Jan Lyngby DK 2006/2007
Roček Radek Oulu FI 2006/2007
Hrazdira David Pohang University of Science and Technology J.Korea 2007/2008
Műller Pavel Lyngby DK 2007/2008
Vencálek Jaroslav Lyngby DK 2007/2008
Dvořáček Jan Lyngby DK 2007/2008
Műller Jiří Lyngby DK 2007/2008
Filipčík Jiří Lyngby/Oulu (ještě není rozhodnuto, která země) DK/FI 2007/2008
Flodr Vojtěch Lyngby/Oulu (ještě není rozhodnuto, která země) DK/FI 2007/2008

 

Úèty a platby


Zku¹enosti s úètem


typ úètu a název ústavu v ÈR
Gaudeamus, Komerèní banka
typ karty, poplatek za její vystavení
"normální" a embusovaná
poji¹tìní ke kartì, pøíp. dal¹í výhody
embusovaná - poji¹tìní all inclusive
zku¹enosti s výbìrem z úètu (vý¹e poplatku)
nemám
zku¹enosti s placením kartou
v potravinových obchodech nebylo mo¾no pou¾ít
zalo¾ení úètu v zahranièí ( potøebné doklady pro jeho zalo¾ení, rychlost zalo¾ení a vystavení plat.karty)
nezakládal jsem - nevím
název banky
----------------
zku¹enosti s pou¾íváním zahran.úètu (poplatky, typ karty, mo¾nost placení kartou, dal¹í výhody)
----------------

Volný èas


Mimostudijní vy¾ití


mo¾nosti sportovního vy¾ití (vý¹e poplatku)
veliká mo¾nost - ale ve vìt¹inì pøípadù dost drahé
mo¾nost zapojení se do studentských organizací a aktivit (typ aktivity, vý¹e poplatku)
ústavy nabízí studentùm práce - výpomoc s mìøením, modelováním....
mo¾nosti kulturního vy¾ití
20km od hlavního mìsta
podmínky pro cyklisty ve mìstì a okolí
asi nejlep¹í jaké je mo¾né si pøedstavit
dal¹í mo¾nosti mimostudijních aktivit
----------------
uveïte názvy klubù, kulturních, stud., sport, aj, zaøízení, která doporuèujete nav¹tívit
----------------

Stipendium


Uznání stipendia


 
 

Zhodnocení


Celkové zhodnocení


 
 

Fotogalerie


Fotogalerie


 
 

Základní informace


Základní informace

Pøijímající univerzita (fakulta)
DTU - Technical University of Denmark
Obor studia na vysílající fakultì
Strojírenská technologie a prùmyslový management
kontaktní osoba na pøij.univerzitì (email)
Dorte G. Hoffmann (dgh@adm.dtu.dk) - studium; Anne Wright ( anw@adm.dtu.dk) - ubytovani
Roèník studia
4.
Délka pobytu
1 semestr
Osoba zodpovìdná za smlouvu na fakultì
 
Charakter studia (studium pøedmìtù, semestrální, roèníkový, bakaláøský, diplomový projekt, dizertaèní práce, ateliér, aj.)
studium pøedmìtù

Pøed výjezdem


Aktivity pøed výjezdem


hlavní dùvod zájmu o studium v zahranièí
získání nových zku¹eností, zvìdavost na výuku v Evropì, zdokonalení angliètiny
prvotní zdroj informací o programu Socrates/Erasmus
nabídka ¹koly
úroveò tohoto zdroje (1-3, 1 nejlep¹í)
2
jazyková pøíprava pøed výjezdem (jazyk, délka pøípravy, instituce)
angliètina, 8 let
dal¹í vlastní aktivita pøed výjezdem (kontakty, studium web.stránek, zprávy døívìj¹ích úèastníkù, besedy, aj)
-----
doklady potøebné pøed výjezdem (Learning agreement, Application form, ¾ádost o individuální studijní plán, ¾ádost o ubytování, ¾ádost o individuální stud. plán, souhlas ¹kolitele, vedoucího ústavu, aj)
Learning agreement, Application form, ¾ádost o ubytování
kde (od koho) jste získal informace o kurzech na pøijímající univerzitì (projektech)
kamarádi
koho jste kontaktoval v pøípadì, ¾e jste si pobyt zaji¹»oval sám/sama, a jeho funkce
-----
kolik kurzù jste si vybral/a
5
z kolika kurzù jste si mohl/a vybrat
cca 50
forma registrace do kurzù
elektronicky

Prùbìh studia


Prùbìh studia


jaké formality jste si musel/a vyøídit po pøíjezdu do místa studia (napø.povolení k pobytu, registrace na univerzitì, aj)
povolení k pobytu
jaké doklady jste k tomu potøeboval/a
ID kartu, pozvánku ¹koly
jazykový kurz pøed zahájením semestru
-------
délka trvání kurzu, poèet hodin týdnì
-------
organizátor kurzu
-------
vý¹e poplatku za kurz
-------
jazykový kurz v prùbìhu semestru (poèet hodin, vý¹e poplatku, kredity za jeho absolvování, pokroèilost, obecný jazyk, odborný jazyk)
-------
hodnocení kurzu (1-3, 1 nejlep¹í)
-------
nutnost zmìny registrace do kurzù po pøíjezdu (pokud ano, uveïte dùvody)
ne
v jakém jazyce jste na pøijímající univerzitì studoval/a
angliètina
poèet výukových období v ak.r. (semestry, trimestry,aj)
1 semestr
zahájení a ukonèení výuky v jednotlivých semestrech (trimestrech)
13 týdnù, zaèátek koncem srpna
poèet hodin výuky týdnì
22
poèet studentù ve skupinì
15 - 100
forma výuky (pøedná¹ky, cvièení, laboratoøe, semináøe, práce na projektu - indiv, skupinová,
pøedná¹ky, cvièení, laboratoøe, práce na projektu - indiv, skupinová
individ.konzultace, zpracování zpráv, exkurze, samostudium, stá¾, aj)
-------
forma ukonèení kurzu (projektu) - zkou¹ka písemná, zkou¹ka ústní, prezentace, obhajoba projektu, aj.
zkou¹ka písemná, zkou¹ka ústní,
charakter hodnocení studia (typ kreditù, hodnocení známkou nebo slovní )
typ kreditù, hodnocení známkou
hodnocení vztahu vyuèující-student
velice kladný
kdy bylo mo¾né skládat zkou¹ky a pøedkládat projekty (na konci semestru, po skonèení výuk.bloku, kdykoli bìhem semestru)
ne - jeden termín pro v¹echny
poèet mo¾ností opakování zkou¹ky
bez mo¾nosti
úroveò studia na pøijímající univerzitì ve srovnání s vysílající fakultou (ni¾¹í, vy¹¹í, srovnatelná)
velmi vysoká
pøístup na internet po dobu studia a místo (univerzita, koleje, internet. kavárna, knihovna,aj)
¹kola otevøená 24 hodin dennì, 7 dní v týdnu, internet v ka¾dé uèebnì
úroveò potøebného softwaru
student ¹koly mohl bezplatnì vyu¾ívat v¹echen software, který potøeboval
pøístup do knihovny a její vybavení
po - pá 8.00-20.00 - jednalo se o spec. tøípodla¾ní místnost
byla souèástí studia i stá¾ - pokud ano, uveïte název firmy a délku stá¾e
-------
organizace welcome week
-------
jeho naplò
pøipravili speciální program na kontrolu zápisu pøedmìtù, prohlídku ¹koly, Kodanì, sportovní hry, skupinovou pøípravu jídla
vý¹e poplatku
1000 Kè
kdo jej organizoval
pracovnici a studenti welcome weeku
byl organizován program pro Erasmus studenty bìhem semestru
ano
pokud ano, uveïte jeho formu
spousta veèírkù pro jak domácí studenty tak i Erasmus studenty
vý¹e poplatku za celý program nebo jednotl.akce
v¾dy vstupy zdarma
existence "buddy" systému a jeho hodnocení
existuje - já osobnì jsem jej nevyu¾il
charakter pomoci pøi zaji¹tìní formalit ze strany zahran.oddìlení
v¾dy se sna¾ili najít vhodnì øe¹ení - mám velice kladné zku¹enosti (KÉ® I U NÁS BY TOMU BYLO TAK)

Zku¹enosti


Praktické zku¹enosti


zpùsob dopravy do místa studia
autem
cena jízdenky ( letenky, aj)
4000
typ poji¹tìní (léèebné výlohy, úrazové poji¹tìní, odpovìdnost za ¹kody, aj)
v¹e kryla platební karta KB
název poji¹»ovny
Komerèní banka
vý¹e poplatku za poji¹tìní
770kc/1 rok
zpùsob zaji¹tìní ubytování (application form, email, telef. nebo osobní kontakt)
application form
kdo zajistil ubytování (kontakt)
pøijímací univerzita
koleje/privát
privát
ceny za ubytování za mìs
cca 9000kc
zpùsob platby za ubytování
hotovì
nutnost placení depozitu (pokud ano, v jakém pøedstihu a jakou èástku, zpùsob jeho placení)
ano na zaèátku jsem zaplatil 2x
zpùsob vrácení depozitu, pøíp. jeho èásti
v poslední den - hotovì
charakter ubytování (poèet lù¾ek v pokoji, v bytì)
ubytování v klasickém dánském rod. domì - mìl jsem pokoj pro sebe
vybavení pokoje nebo bytu
skromné
mo¾nost vaøení, praní, aj.
mo¾nost vaøení, praní, dívání se na TV, ....
co doporuèujete si vzít s sebou (peøiny, spacák, kolo, jiné sport.potøeby, nádobí,aj)
krom kola není nic potøeba (v mém pøipadì)
mo¾nost stravování v menze
ano
cena za 1 obìd/veèeøi
asi 120kc/obed
skladba a úroveò obìda/veèeøe
nevím - vaøil jsem si sám
jiné mo¾nosti stravování na ¹kole (bufet, automaty, mikrovlnky, aj)
automaty, mikrovlnky skoro na ka¾dém rohu ve ¹kole
nejlep¹í mo¾nost nákupu potravin (vzdálenost od místa ubytování)
3km
charakter MHD
velice drahý - nevyu¾íval jsem jej - v¹ude se dá dostat na kole
cena pøedplatní jízdenky
ceny závisle na zone a poctu zon které se pøejí¾dí
cena jízdenky na 1 jízdu
-----

Finance


Finance


celková vý¹e Erasmus pøíspìvku
-----
celková vý¹e pøíspìvku z mobilitního fondu VUT
-----
dal¹í pøíspìvky a jejich zdroje (fakulta, ústav, pùjèka, rodièe,aj.)
nevím jak to u¾ bylo dìlené ale dostal jsem pøibli¾nì kolem 14500Kc
vý¹e doplatku z vlastních zdrojù
cca 5000Kc
prùmìrné mìsíèní výdaje - ubytování
9000Kc
prùmìrné mìsíèní výdaje - stravování
6000Kc
prùmìrné mìsíèní výdaje - MHD
jezdil jsem vìt¹inou na kole, MHD pouze první mìsíc a jinak nárazovì - cca 2000 DKK / pobyt
výdaje spojené se studijními aktivitami (v prùmìru na mìsíc)
na zaèátku semestru vìt¹inou za knihy, manuály atd. (kní¾ku si lze ale pùjèit v knihovnì, naskenovat a vytisknout zcela zdarma)
výdaje na mimostudijní aktivity (v prùmìru na mìsíc)
500 DKK
prùmìrné mìsíèní výdaje - jiné
poplatky spojené s nástupem na univerzitu (semestrální, administrativní, èlenství v klubu, aj.)
¾ádné poplatky za ¹kolu, 200 DKK Introduction week, pronájem skøíòky 150 DKK / semestr, poplatek za posilovnu, saunu 400 DKK / semestr
mo¾nost získání pøíspìvku na pøijímající univerzitì (za práci na ústavu, na ubytování,aj)
ne
mo¾nost brigády po dobu studia
ano
charakter brigády (odborná, pomocné práce)
spí¹e pomocné nebo manuální práce - rozvoz novin, univerzitní testy - simulace klimatizace v letecké kabinì, úklidy v domácnostech
kdo Vám pomohl zajistit brigádu nebo kde jste získal/a potøebné informace
nástìnky a letáky na dtu a kolejích
podmínky pøi získání brigády
pro vý¹e zmínìné brigády snad ¾ádné, pro oficiální práce je èasto vy¾adovaná znalost dán¹tiny
Va¹e tipy, jak u¹etøit
jezdit na kole
 
 
     
 
Copyright © 2021 UST - odbor obrábění. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved.