VUT v Brně, FSI - Ústav strojírenské technologie
úvodní stránka

Instrukce ke kontrole dokument v zvru studia

ureno studentm zvrench ronk a administrativnm pracovnicm/km stav
 
  1. Student je po vykonn posledn zkouky svho studia povinen zkontrolovat, zda se veker daje v jeho elektronickm indexu shoduj s daji ve vkazu o studiu (paprov index). Chybn daje je student povinen neprodlen nahlsit studijnmu oddlen (nzvy a zpis pedmt) nebo pslunmu vyuujcmu i stavu (zpoty a klasifikace pedmt). Shodu daj v obou dokumentech potvrd student svm podpisem na vtisku elektronickho indexu, kter zsk v IS Studis. Vtisk pak odevzd spolen s paprovm indexem na stavu, kter organizuje jeho sttn zvrenou zkouku (dle SZZ).
  2. Tyto povinnosti mus bt splnny do 1 kalendnho tdne od skonen poslednho zkoukovho obdob studia studenta.
  3. Vasn nesplnn tchto povinnost me mt za nsledek rozhodnut dkana o odloen termnu SZZ.
  4. V ppad, e student v tomto zkoukovm obdob nespln studijn povinnosti, provede kontrolu do 1 kalendnho tdne po jejich splnn.
  5. stav ped neprodlen indexy a potvrzen cel skupiny student pihlen k SZZ studijnmu oddlen.
  6. Student je povinen do dvou pracovnch dn ode dne konn SZZ zkontrolovat daje v dodatku k diplomu prostednictvm IS Studis a proveden kontroly elektronicky potvrdit. Nesprvn i chybjc daje je povinen neprodlen nahlsit studijnmu oddlen.
  7. Nesplnn tto povinnosti me mt za nsledek opakovan tisk dodatku k diplomu na nklady studenta.
  8. Pesnj instrukce budou vas uvedeny v "harmonogramu" zveejnnm v IS Studis.

V Brn dne 6. dubna 2005

doc. RNDr. Radim Chmelk, Ph.D. v. r.
prodkan FSI

 
 
 
 
 
 
     
 
Copyright © 2018 UST - odbor obrábění. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved.