Předměty

NMS – 1. ROČNÍK

 • Slévárenská technologie (FSI-ESL)

Vyučující: prof. Ing. Milan Horáček, CSc. ǀ Základní přehled o technologii výroby forem a jader, způsobech odlévání a dokončovacích operacích při výrobě odlitků. Předmět poskytuje ucelené znalosti o jednotlivých fázích zhotovení odlitku, o progresivních slévárenských metodáchi a poskytuje porovnání s ostatními technologiemi výroby strojních součástí.
 
 

 • Teorie metalurgických procesů (FSI-HPC)

Vyučující: prof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc. ǀ Předmět seznamuje studenty s fyzikálně-chemickými základy metalurgických pochodů a způsoby jejich řízení. Odvození základních vztahů pro určování termodynamických parametrů složek roztavených slitin. Kriteriální funkce používané při modelování metalurgických pochodů na PC. Tvorba modelů reakcí uvnitř taveniny a na rozhraních s okolním prostředím. Modelování vybraných pochodů v programovém prostředí Mathcad.
 

 • Teorie a technologie svařování (FSI-HS2)

Vyučující: doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. ǀ Cílem předmětu je seznámení s teoretickým základem a problematikou svařování a svařitelnosti kovů. Probírají se teoretické podmínky vzniku a existence svarového spoje s ohledem na svařované materiály, energetické zdroje, fyzikálně-chemické a metalurgické procesy probíhající při svařování kovových materiálů, degradační pochody a procesy svařování materiálů teplotně-deformačním cyklem. Pojednává se o vzniku napětí a deformací při svařování a o svařitelnosti různých kovových materiálů. Objasňuje se princip a teorie jednotlivých metod svařování, tepelného dělení a pájení materiálů.
 

 • Formovací materiály a ekologie (FSI-PFM)

Vyučující: Ing. Petr Cupák, Ph.D. ǀ Předmět seznamuje posluchače se základními druhy pojiv a ostřiv, s chemickými a mechanickými vlastnostmi formovacích směsí, s principy jejich regenerace a použití regenerátů. Jsou probírány technologie formování na syrovo do bentonitových směsí, do formovacích směsí s vodním sklem, se syntetickými pryskyřicemi, systémy hot box a cold box, směsi s biogenními pojivy na bázi proteinů. U jednotlivých technologií jsou uvedeny vlivy na životní prostředí.
 

 • Obrábění litých materiálů (FSI-POL)

Vyučující: Ing. Karel Osička, Ph.D. ǀ Cílem předmětu je aplikace znalostí z oblasti materiálových věd, stavby strojů a zařízení, metod kontroly materiálu, při obrábění kovových materiálů konvenční i CNC technologií obrábění. Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí studentů v oblasti obrábění litých materiálů.
 

 • Mechanizace, automatizace a manipulace (FSI-EMM)

Vyučující: doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. ǀ Cílem předmětu je přiblížení různých typů automatizačních a manipulačních prostředků a vysvětlení činnosti výrobních systémů. Studenti se v průběhu kurzu seznámí s činností základních a automatizačních prvků, manipulačních prostředků a mechanizovaných podsystémů i s uplatněním automatizovaných strojů, NC a CNC strojů, robotů a dalších zařízení, využívaných ve všech běžných technologiích strojírenské výroby.
 

 • Metalurgie neželezných kovů (FSI-PLN)

Vyučující: doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. ǀ Kurz seznamuje s jednotlivými druhy slévárenských slitin neželezných kovů. Důraz je kladen zejména na slitiny hliníku a hořčíku, probírá se rovněž metalurgie slitin mědi, zinku, titanu a dalších kovů. Pojednává se o krystalizaci jednotlivých slitin a možnostech ovlivnění struktury, o chemickém složení, vlastnostech, způsobech tavení a používaných metalurgických procesech. Jsou zmíněny způsoby kontroly jakosti, typické druhy vad a možnosti jejich opravy.
 

 • Matematické modelování (FSI-PMM)

Vyučující: Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D. ǀ Cílem kurzu je podat ucelený přehled o způsobech využití numerické simulace ve fázi návrhu slévárenské technologie. Numerická simulace se uplatňuje při dimenzování a optimalizaci vtokových a nálitkových systémů, při analýze proudění kovu, výpočtu teplotních polí v odlitcích a formách, výpočtu vnitřních pnutí a pro predikci vzniku vad odlitků.
Studenti získají znalosti o 3D modelování odlitků, definici počátečních a okrajových podmínek výpočtu, vyhodnocení a ověřování výsledků simulací. Jsou představeny postupy při tvorbě výrobní dokumentace a kalkulaci a plánování slévárenské výroby.
 

 • Metalurgie oceli (FSI-PMO)

Vyučující: doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. ǀ Fyzikálně-chemické základy výroby oceli, výrobní agregáty ve slévárnách oceli, výroba oceli v obloukových a indukčních pecích. Principy ocelářských technologií podle způsobu vedení jednotlivých údobí tavby. Vliv metalurgie na vlastnosti oceli a jakost odlitků. Metody sekundární metalurgie, jejich aplikace a účinek. Vliv metalurgie na ekonomickou a energetickou náročnost výroby oceli na odlitky. Intenzifikace výroby oceli. Fyzikálně-chemické reakce a jejich aplikace ve slévárnách oceli.
 

 • Teoretické základy oboru (FSI-POB)

Vyučující: prof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc. ǀ Předmět seznamuje studenty s fyzikálními vlastnostmi roztavených slitin, jejich prouděním v kanálech formy a interakcemi mezi taveninou a formou. Jako nutný základ pro cílevědomé řízení krystalizace odlitků jsou probrány modely nukleace a růstu krystalů. Analýza pochodů v chladnoucím odlitku je zaměřena na objemové a lineární změny taveniny při tuhnutí, vznik napětí v odlitku a jejich důsledky na jakost odlitků. 

NMS - 1. roč : Povinně volitelné předměty

 • Řízení výroby (FSI-HR2)

Vyučující: prof. Jurová, CSc - Předmět seznamuje studenty s teoretickými přístupy k plánování a řízení produkčních procesů, uplatnění procesního přístupu k řízení výrobního procesu s využitím IT/IS a ICT. Poskytuje potřebné poznatky k ekonomickému rozhodování o výrobním programu a  seznamuje s praktickými metodami pro operativní řízení výroby.
 

 • Účetnictví (FSI-H2U)

Vyučující: Doc.Ing. Kocmanová, PhD - Cílem předmětu Účetnictví je seznámit studenty se základními znalostmi zásad a způsobů podvojného účetnictví pro podnikatelské subjekty. Úkolem předmětu je, aby studenti byli schopni orientovat se v oblasti ekonomicko-hospodářských operací.
 

 • Statistické řízení jakosti (FSI-PSR)

Vyučující: doc.Ing. Záděra, PhD -  Řízení jakosti ve slévárnách na základě statistických metod a metod na podporu jakosti v souladu s ČSN ISO. Teorie a aplikace metod SPC (statistická analýza a regulace výrobního procesu), FMEA (analýza vlivu a možnosti chyb), nástroje jakosti. Analýza konkurenceschopnosti ve slévárnách (QFD). Základní otázky TQM (Total Quality Management) a praktické aplikace norem ČSN EN ISO řady 9000, 45000 a 14000. Pozornost je věnována tvorbě příručky jakosti ve slévárnách.
 

 • Statistické metody ve strojírenství (FSI-PST)

Vyučující:  doc.RNDr. Maroš, CSc - Předmět pojednává o využití statistických metod pro analýzu získaných dat, zjišťování významnosti rozptylu dat, vývojových trendů, stanovení optimální velikosti souborů pro statistickou analýzu a pro plánování. Přehled dalších možností využití statistických metod v řízení výroby a analýze dat.

NMS - 2. ročník

 • Kontrola jakosti odlitků (FSI-PKO)

Vyučující: Ing. Kaňa, PhD - Cílem předmětu je seznámení s metodami destruktivních i nedestruktivních zkoušek, používaných ve slévárenství, zejména se způsoby zjišťování mechanických, chemických, fyzikálních a provozně-technologických vlastností slévárenských materiálů. Pozornost se věnuje analýze vad, základům metrologie, metodám hodnocení kvality povrchu odlitků, metalografické analýze a metodám defektoskopických zkoušek. Uvádí se principy hodnocení a metody řízení jakosti.
 

 • Metalurgie litin (FSI-PLL)

Vyučující: doc.Ing. Roučka, CSc, - Cílem kurzu je seznámení s druhy a vlastnostmi různých druhů litin, se zásadami jejich výroby a s metalurgickými pochody v používaných tavicích agregátech. Absolventi kurzu se naučí navrhovat použití jednotlivých druhů litin podle požadovaných vlastností odlitků, zásadám tavení a ovlivňování struktury metalurgickými postupy nebo tepelným zpracováním. Seznámí se s metodami kontroly kvality, druhy vad a způsoby jejich oprav.
 

 • Slévárenská technologie II (FSI-PSL)

Vyučující: prof.Ing. Horáček, CSc - Přehled o technologiích výroby forem a jader, způsobech odlévání a dokončovacích operací při výrobě odlitků. Předmět poskytuje ucelené znalostí o jednotlivých technologiích a o typických oblastech jejich využití. Technologie se porovnávají z hlediska vhodné velikosti odlitků, jejich tvarové složitosti, sériovosti a dosažitelné kvality odlitků. Tento kurs je zaměřen především na "nekonvenční" technologie, např. lití do kovových forem, technologii vytavitelného modelu, odlévání na vypařitelný model a jiné moderní metody.
 

 • Zařízení sléváren (FSI-PZS)

Vyučující: Ing. Chrást, CSc - Cílem je seznámit posluchače se základním strojním vybavením sléváren a s jeho budoucím vývojem tak, aby byli schopni stroje optimálně využívat a orientovat se na trhu a při investiční činnosti. Absolvent by měl znát základní výrobní systémy sléváren, strojní vybavení, funkci jednotlivých zařízení, parametry, jejich automatizaci a možnost nasazení. Ve slévárnách, které jsou znečišťovateli životního prostředí, se v rozhodovacích procesech dostává do popředí důraz na ekologii.
 

 • Simultánní inženýrství (FSI-PIN)

Vyučující: prof.Ing. Horáček, CSc - Tvorba konceptu řešení odlitku, technologické zásady konstrukce součásti, zhotovení prototypu a zavedení sériové výroby. Metody výroby prototypových modelů a odlitků metodami Rapid Prototyping - metoda selektivní sintrace, stereolitografie, laminování, 3D tisk. Využití numerické simulace ve fázi zhotovení prototypů.
 

 • Technická příprava výroby (FSI-PTC)

Vyučující: doc.Ing. Roučka, CSc  - Výběr optimální technologie pro výrobu odlitků. Zpracování technické dokumentace, technologických výkresů, návrh uspořádání odlitků ve formách, technologické výpočty. Aplikace zákonů proudění a tuhnutí kovu na výrobu reálných odlitků. Apretace odlitků. Optimalizace výrobních postupů. Využití numerické simulace při návrhu technologie výroby. Analýza výrobních nákladů a kalkulace ceny odlitků.
 

 • Vady a opravy odlitků (FSI-PVD)

Vyučující: prof.Ing. L. Zemčík, CSc - Předmět seznamuje studenty s tříděním a názvoslovím vad odlitků dle českých a mezinárodních standardů. Popisuje základní druhy vad odlitků a provádí rozbor fyzikálně -chemických příčin jejich vzniku v jednotlivých fázích výrobního cyklu s důrazem na možnost prevence. Uvádí se metody detekce vad a jejích oprav. 

NMS - 2. roč.: Povinně volitelné předměty

 • Aplikace CAD/CAM v technologii I (FSI-HC1)

Vyučující: přednášky: Ing. Polzer, PhD - Náplní předmětu je uvedení do systému CAD se zaměřením na software pracující v modu 2D a 3D. Zabývá se rovněž hardwarovým vybavením systému CAD. Umožní získat základní znalosti pro konstruování nástrojů a přípravků v prostředi CAD s cílem přípravy dat pro další zpracovaní v systémech CAM.
 

 • Výroba speciálních odlitků (FSI-PLI)

Vyučující: prof.Ing. L. Zemčík, CSc - Technologie výroby odlitků z žáropevných slitin niklu a kobaltu, odlitků ze slitin titanu a jiných speciálních slitin. Student získá znalosti o účincích sníženého tlaku na roztavené slitiny, o postupech vedení taveb ve vakuových pecích indukčních, obloukových a elektronových a o způsobech řízení krystalizace specielních odlitků. Naučí se provádět základní metalurgické výpočty používané k návrhu postupu vedení taveb ve vakuu.

Bakalářský obor B- MTI: Materiálové inženýrství - 2. roč

 • Technologie (metalurgie, svařování, slévárenství) (FSI-WTC)

Vyučující: prof.Ing. Horáček, CSc - Metalurgie slitin železa. Základní technické informace o výrobní technologii železa z rud. Způsoby výroba oceli, litiny a neželezných slitin. Slévárenské technologie. Způsoby formování, formovací materiály, odlévání a tuhnutí kovu, vytloukání odlitků a jejich základní tepelné zpracování.
Svařování, svařitelnost materiálu. Jednotlivé technologie svařování, ruční, automatické aj., přídavné materiály. Svařování slitin železa a slitin neželezných kovů. Opravné svařování odlitků. Vady metalurgické, slévárenské a při svařování.

Magisterský navazující program M-MTI: Materiálové inženýrství – 1. roč.

 • Fyzikálně-chemické základy výroby kovových materiálů (FSI-WFZ)

Vyučující: doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. ǀ Fyzikálně-chemické principy výroby kovových materiálů, termodynamická aktivita a její použití v metalurgických výpočtech, termodynamická rovnováha, závislost rovnovážné konstanty na teplotě. Plyny, uhlík a síra ve slitinách železa. Základní metalurgické reakce probíhající při výrobě slitin železa v kyslíkových konvertorech a obloukových pecích a v zařízeních sekundární metalurgie. Principy výroby vysokolegovaných a speciálních slitin železa. Odlévání slitin železa, kontilití a vliv sekundární oxidace na metalurgickou jakost. Vliv metalurgie na vlastnosti oceli, dosažitelné obsahy nežádoucích prvků, morfologie a distribuce vměstků jako funkce aktivity kyslíku v oceli. Segregace a metalurgické možnosti jejich ovlivnění. Výroba a vlastnosti litin. Výroba a vlastnosti neželezných kovů.
 

 • Technologické vlastnosti materiálů (FSI-WTV)

Vyučující: prof. Ing. Rudolf Foret, CSc., prof. Ing. Milan Forejt, CSc., prof. Ing. Miroslav Píška, CSc., doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. ǀ Technologické vlastnosti kovových strojírenských materiálů, vysvětlené zejména na základě materiálové problematiky. Zahrnuty jsou technologické vlastnosti kovových materiálů (slévatelnost, tvařitelnost, svařitelnost, obrobitelnost). Znalosti a dovednosti v oblasti posuzování, ovlivňování a aplikace základních technologických vlastností kovů a slitin s přednostním uplatněním materiálového hlediska.
 

Nahoru