Informace o studiu

     Cílem výuky studijních oborů, zajišťovaných odborem technologie tváření kovů a plastů je snaha poskytnout studentům v obou studijních formách základní informace z oblasti všech druhů výrobních technologií - slévání, obrábění, tváření a svařování. Toto je umožněno především díky cílené provázanosti výuky všech těchto technologií v rámci jednotlivých odborů Ústavu strojírenské technologie.

 

     Základní výuka oboru a dané specializace, realizovaná převážně v závěru obou forem studia, obsahuje všechny důležité informace, týkající se problematiky tváření kovů za studena i za tepla, problematiky tváření plastů, tepelného zpracování materiálu, obecné i konkrétní informace o výrobních postupech, ale též bližší seznámení s výpočty, potřebnými k řešení a zavádění všech druhů tvářecích technologií v praxi.

 

     Speciální výuka oboru je zaměřena především na netradiční a nekonvenční tvářecí technologie, materiály a nástroje, matematické modelování a simulaci výrobních toků a procesů. V závěru studia volí student mezi specializací „Technologie tváření“ a „Technologie svařování“ – volba je ve vazbě na téma diplomní práce.

 

     Absolvent oboru – specializace technologie tváření kovů a plastů ovládá základy konstrukce výrobních strojů a zařízení, principy těchto strojů a jejich funkci, základy měřící techniky a konstrukci nástrojů a přípravků včetně jejich použití. Získá poznatky z technické přípravy výroby, mechanizace a automatizace výrobního procesu, toku materiálu a jeho dopravy, robotizace a projektování výroby, organizace a řízení výroby a zajišťování její jakosti a kvality - vše v návaznosti na znalosti výpočetní techniky a počítačové zpracování podkladů.

 

     Během studia si posluchač osvojí rovněž základní návyky aplikace PC v technologii výroby a konstrukci a získá znalosti z přípravy, provádění a vyhodnocování experimentů a modelování materiálových toků včetně simulace.

 

     V rámci nepovinných předmětů má možnosti rozšiřování svých jazykových znalostí a v dalších volitelných předmětech může získat též základní znalosti managementu a marketingu, podnikání, znalosti o daňovém systému, ekologii a technice prostředí, neboť důležitým cílem výuky je rovněž snaha, aby v průběhu studia absolvent oboru získal základní předpoklady pro jednání s lidmi, řízení a taktéž všechny nezbytné informace a zásady pro vedení pracovních kolektivů.


Přehled předmětů, které odbor zajišťuje:

Zimní semestr:

HE1

Experimentální metody

Experimenthal Methods

Prof. Ing. Milan Forejt, CSc.
HNE Nekonvenční technologie Unconventional Technology Doc. Ing. Milan Dvořák, CSc.
HPT

Počítačová podpora technologie

Computer Aided Technology

Ing. Jan Řiháček, Ph.D.

ESV

Speciální technologie výroby

Special Technology of Production Ing. Ladislav Žák, Ph.D.
HT1 Technologické projektování Technological Design Ing. Marek Štroner, Ph.D.
5TE Technologie II Technology II Ing. Michaela Císařová, Ph.D.
CTT Technologie tváření Technology of Forming Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
HH2 Technologie tváření Technology of Forming Doc. Ing. Milan Dvořák, CSc.
ETM Technologické projekty a manipulace s materiálem Technological projects and materials handling Ing. Marek Štroner, Ph.D.
DR2 Ročníkový projekt I - tváření, svařování Year Project I - Metal Forming, Welding Doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc.
HST Speciální technologie tváření Special Technology of Forming Metals Ing. Eva Peterková, Ph.D.
HVS Výrobní stroje Production Machines Doc. Ing. Milan Dvořák, CSc.
WTE Technologie (tváření, obrábění) Technology (Forming, Machining) Prof. Ing. Milan Forejt, CSc.
WTV Technologické vlastnosti materiálů Technological Properties of Materials Prof. Ing. Milan Forejt, CSc.
ETR Technologické procesy Technological Processes Doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc.

Letní semestr:

HD3 Diplomový projekt Diploma Project Prof. Ing. Milan Forejt, CSc.
HD4 Seminář k diplomové práci Diploma Seminar Doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc.
EMM Mechanizace, automatizace a manipulace Mechanisation, Automation and Handling Ing. Marek Štroner, Ph.D.
6SM Strojírenská metrologie I Engineering Metrology I Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
HVT Vybrané statě z teorie tváření Selected Chapters of Metal-forming Prof. Ing. Milan Forejt, CSc.
HTN Tvářecí nástroje Forming Tools Doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc.
DPP Počítačová podpora technologie Computer Aided Technology Ing. Jan Řiháček, Ph.D.
FPN Přípravky a nástroje Jigs and Tools Doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc.
6T3 Technologie III Technology III Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
GTN Teorie obrábění, tváření a nástroje Machining, and Forming Theory and Tools Prof. Ing. Milan Forejt, CSc.
HT2 Technologické projektování Technological Design Ing. Marek Štroner, Ph.D.
HTA Teorie tváření Theory of Metal-forming Prof. Ing. Milan Forejt, CSc.
2VT Výrobní technologie I Manufacturing Technology I Doc. Ing. Milan Dvořák, CSc.
FET Seminář k bakalářské práci Bachelor Seminar Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
FDT Bakalářský projekt (B-STG) Bachelor Project (B-STG) Doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc.
DZM Zkoušení materiálů a výrobků Testing of Materials and Products Ing. Ladislav Žák, Ph.D.