Informace o studiu

     Cílem výuky studijních předmětů, zajišťovaných odborem technologie svařování je snaha poskytnout studentům v obou studijních formách základní informace z oblasti technologie svařování a příbuzných procesů. Nosné předměty jsou rozděleny na několik základních oblastí, které přes různorodost jednotlivých technologií tvoří systém, který má konstruktér a technolog k dispozici pro optimální řešení úkolů v oboru teorie a technologie svařování, pájení , renovací, lepení a povrchového inženýrství.

 

     Pro hlubší pochopení souvislostí při výrobě svařenců jsou vysvětleny technologické i legislativní zásady pro výrobu svařované konstrukce a normy platné pro zajištění kvality výroby v podmínkách EU. Pro názorný příklad jsou připraveny technologické postupy svařování – WPS.

 

     Absolvent může vypracovat svařovací postupy při aplikacích běžných i speciálních metod svařování. Navrhuje detaily svařovaných konstrukcí s ohledem na svařitelnost použitého základního materiálu. Vyzná se v rozdílech mezi běžnými technologiemi svařování a technologiemi speciálními. Bude mu zřejmý význam a použití evropských norem pro výrobu svařovaných konstrukcí. Je připraven pro absolvování kursů vyššího svářečského personálu.

 

     Výuka technologie svařování je velmi úzce spjata s technologií tváření kovů a během studia si posluchač osvojí rovněž základní návyky aplikace PC v technologii výroby a konstrukci a získá znalosti z přípravy, provádění a vyhodnocování experimentů a modelování materiálových toků včetně simulace.

 

     V rámci nepovinných předmětů má možnosti rozšiřování svých jazykových znalostí a v dalších volitelných předmětech může získat též základní znalosti managementu a marketingu, podnikání, znalosti o daňovém systému, ekologii a technice prostředí, neboť důležitým cílem výuky je rovněž snaha, aby v průběhu studia absolvent oboru získal základní předpoklady pro jednání s lidmi, řízení a taktéž všechny nezbytné informace a zásady pro vedení pracovních kolektivů.


Přehled předmětů, které odbor zajišťuje:

Zimní semestr:

HRP Renovace a povrchové úpravy Recovery and Surface Treatment Ing. Jaroslav Kubíček
ETV Technologie svařování Technology of Welding Ing. Marián Sigmund, Ph.D.
HTZ Technologie zpracování plastů Plastics Processing Technology Ing. Bohumil Kandus
HS1 Teorie a technologie svařování Welding Theory and Technology Ing. Jaroslav Kubíček
WT2 Vybrané statě ze strojírenské technologie II Selected Chapters from Manufacturing Technology II Ing. Jaroslav Kubíček
HS2 Teorie a technologie svařování Welding Theory and Technology Ing. Marián Sigmund, Ph.D.
HSV Speciální technologie svařování Special Welding Technology doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D.

Letní semestr:

HPU Renovace a povrchové úpravy Recovery and Surface Treatment Ing. Jaroslav Kubíček
FSM Svařitelnost materiálu Weldability of Material Ing. Jaroslav Kubíček
HTP Technologie zpracování plastů Plastics Processing Technology Ing. Bohumil Kandus