Pokyny a vzory k DP a BP

     Základní pokyny a vzory diplomových a bakalářských prací najdete v informačním systému VUT STUDIS pod Vaším osobním VUT loginem (osobním číslem) a VUT heslem.

     V ostatních případech využijte vzory z této stránky, ve kterých jsou zaimplementovány požadavky na úpravu, odevzdávání a zveřejňování VŠKP na VUT v Brně, které stanovuje směrnice rektora VUT č. 72/2017, směrnice děkana FSI č. 3/2022 a č. 5/2016. V případě nejasností uposlechněte pokynů vedoucího práce.


Pokyny k vypracování:


Náležitosti a uspořádání textové části VŠKP je určeno v tomto pořadí:

Desky (obdržíte, když ve Studisu vyplníte všechny náležitosti u Vaší práce; systém je vygeneruje)

Titulní list (obdržíte, když ve Studisu vyplníte všechny náležitosti u Vaší práce; systém ho vygeneruje)

Zadání
Abstrakt v českém a anglickém jazyce, klíčová slova v českém a anglickém jazyce
Bibliografická citace VŠKP dle ČSN ISO 690
Čestné prohlášení
Poděkování
Obsah
Úvod
Vlastní text práce
Seznam použitých zdrojů (generátor citace.com, generátor citace PRO);

(zdroje by měly být za posledních 5÷10 let, studijní opory a skripta patří "jen" mezi pomocnou studijní literaturu)

Seznam použitých symbolů a zkratek
Seznam příloh
Přílohy


Odevzdání:

Pozn.:
Pokud ve Studisu vyplníte všechny náležitosti u Vaší práce (anotace, klíčová slova v češtině a angličtině + název hlavního souboru v elektronické verzi, tak se Vám zobrazí, jak má vypadat titulní strana a vazba.


Ke stažení


Přehled okruhů témat ke státním závěrečným zkouškám (SZZ)

Bakaláři B-ZSI (2024)

Bakaláři B-STR_prezenční (2024)

Bakaláři B-STR_kombinované (2024)

Diplomanti N-STG_prezenční (2024)

Diplomanti N-STG_kombinované (2024)


Přihlášení do systému STUDIS